Angielski – Past Perfect Continuous

• past perfect continuous tense – teoria  • przykłady

THE PAST PERFECT CONTINUOUS TENSE

had + been + bezokolicznik z ing

zastosowanie: używany jest obecnie prawie wyłącznie w mowie zależnej i zdaniach warunkowych

czasu Past Perfect Continuous używa się do

• wyrażania czynności przeszłych trwających przez jakiś okres czasu przed jakimś momentem w przeszłości

  They had been talking for an hour before the train arrived. – Oni rozmawiali przez godzinę zanim przyjechał pociąg.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I had been going.

Had I been going?

I had not been going.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

had + been + podmiot  + czasownik z ing

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + had + podmiot + been + czasownik z ing

 

PRZECZENIA

had + not = hadn’t + been /  has + not  = hasn’t + been + czasownik z ing

 

określenia czasu charakterystyczne dla past perfect continuous

before – zanim, when – kiedy, gdy, after – po tym

 

 

PRZYKŁADY

He had been waiting for three hours in the rain, before the bus arrived.
Czekał trzy godziny na deszczu, zanim przyjechał autobus.
słownik: to wait – czekać, for 3 hours – przez 3 godziny, a rain – deszcz
gramatyka: czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu

przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z ing
had been waiting… = past perfect continuous, …bus arrived = simple past

 

We felt exhausted, because we had been working hard yesterday.
Czuliśmy się zmęczeni, ponieważ wczoraj ciężko pracowaliśmy.
słownik: to exhaust – zmęczyć, wyczerpać, exhausted – zmęczony, wyczerpany
gramatyka: felt exhausted… = simple past, had been working… = past perfect continuous
regularne stopniowanie przymiotnika: hard, harder, hardest – ciężko, ciężej, najciężej

 

Had you been wearing those shirts, only because I liked them?
Czy nosiłeś te koszule tylko dlatego że mi się podobały?
słownik: to wear, wore, worn – nosić, niszczyć, a shirt – koszula
gramatyka: budowa pytań w czasie Past Perfect Continuous
pytania ogólne = inwersja: had + been + podmiot + czasownik z ing
pytania szczegółowe: słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

You said my predecessor had also been investigating her disappearance.
Powiedziałeś że mój poprzednik także badał jej zniknięcie.
słownik: a predecessor – poprzednik, to disappear – znikać, a disappearance – zniknięcie
gramatyka: czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu

przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z ing
You said – patrz mowa zależna

 

 

When I arrived office, I noticed that someone had been rummaging through my documents.
Kiedy przyjechałem do biura, zauważyłem, że ktoś szperał w moich dokumentach.
słownik: an office – biuro, to rummage – grzebać, szperać
gramatyka: When I arrived… = past simple, had been rummaging… = past perfect continuous

 

This man had been running the same scam for 40 years before he was caught.
Ten człowiek przez 40 lat robił ten sam przekręt zanim został złapany.
słownik: a scam – przekręt, oszustwo, to catch – złapać
gramatyka: had been running… = past perfect continuous, …he was caught = past simple
czasu Past Perfect Continuous używa się: do wyrażania czynności przeszłych trwających przez pewien okres czasu przed jakimś momentem lub inną czynnością przeszłą, budowa: had + been + bezokolicznik z in

 

I hope you had not been sleeping before we came, hadn’t you?
Mam nadzieję, że nie spałeś zanim przyszliśmy, nieprawdaż?
to hope (czasownik regularny) – mieć nadzieję, a hope – nadzieja
gramatyka: had not been sleeping… = past perfect continuous, …we came = past simple

 

I had been working over this exercise for the whole night, before I solved it.
Pracowałem nad tym zadaniem przez całą noc zanim je rozwiązałem.
słownik: an exercise – zadanie, ćwiczenie, to solve (czasownik regularny)- rozwiązać, rozwiązywać, a solution – rozwiązanie
gramatyka: had been working… past perfect continuous, …solved it = past simple

 

She had been dancing all night, and that’s why she overslept that day.
Tańczyła przez całą noc i dlatego zaspała tamtego dnia.
słownik: to oversleep, overslept, overslept – zaspać
had been dancing… = past perfect continuous, … overslept = past simple

 

When I got home, she had been already waiting for me.
Kiedy dotarłem do domu, ona już na mnie czekała.
słownik: to get, got, got – dostawać, docierać
gramatyka: …got home = past simple, had been waiting… = past perfect continuous