Angielski – czasowniki modalne: ought

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

OUGHT TO

służy do wyrażania: próśb, ofert lub sugestii

zastosowanie

czasownik ought

ought jest czasownikiem ułomnym, nadającym następującemu po nim czasownikowi (w bezokoliczniku z to)

  zabarwienie obowiązku, rady, życzenia zupełnie tak jak polski czasownik powinienem.
• ought wyraża silniejszy przymus aniżeli should,
jest jednak dużo rzadziej używany w języku potocznym.

jako jedyny ze wszystkich czasowników modalnych występuje ze słówkiem to

w przeczeniach słówko not pojawia się przed to: ought not to.
  You ought to be more polite. – Powinieneś być bardziej uprzejmy.
  You ought not to speak to the teachers like that. – Nie powinieneś tak mówić do nauczycieli.

     

budowa

twierdzenie: ought + bezokolicznik z to

pytanie: tworzone jest przez inwersję np.ought I?

przeczenie: ought not to

  

konstrukcje z ought

ought to + perfect infinitive

odnosi się do przeszłości

wyraża obowiązek / życzenie, które nie zostały spełnione w przeszłości patrz
  I ought to have gone. – Miałem obowiązek pójść. (ale nie poszedłem)
  You ought to have told that to her before – Powinieneś był jej to powiedzieć przedtem. (ale nie powiedziałeś)

 

 

PRZYKŁADY

Ought you to eat?

Czy powinieneś jeść?


Ought you to be there?

Czy powinieneś tam być?

 
Ought she to help him?

Czy powinna mu pomóc?

 

You ought to have told that to her before

Powinieneś był jej to powiedzieć przedtem. (ale nie powiedziałeś)