Angielski – Konstrukcje: neither…nor, so do

SO DO

konstrukcje: so do, neither / nor do – teoria  • przykłady

SO DO…, także, również

NEITHER / NOR DO…  również nie

konstrukcje so do… oraz neither/nor do… tłumaczy się odpowiednio

  – so do… – również, też

  – neither / nor do… również nie, też nie

 

po so/neither/nor używa się odpowiedniego czasownika posiłkowego (auxiliary), w czasie zgodnym z czasem zdania

  głównego: so / neither / nor  +  czasownik posiłkowy  +  rzeczownik / zaimek

   

• so/neither/nor w konstrukcjach z czasownikami posiłkowymi występują:
 
– na końcu zdania, do którego się odnoszą

  – w nowej wypowiedzi, jako reakcja na wcześniejsze zdanie
    Her brother bought a flat. So did his sister. – Jej brat kupił mieszkanie. Jego siostra również.
    Jack likes classical music. So do I. – Jack lubi muzykę klasyczną. Ja również.

  

• neither/nor można użyć tylko jako odpowiedź do zdania przeczącego.
   I didn’t like her new dress. Neither did my sister. – Nie podobała mi się jej nowa sukienka. Mojej siostrze również nie.
   Stan hasn’t come, and neither has Robin. – Stan jeszcze nie przyszedł I Robin też nie.
  

• czasownik posiłkowy użyty po neither/nor zachowuje formę twierdzącą, a nie przeczącą – ZACHOWANA JEST ZASADA

  POJEDYNCZEGO PRZECZENIA.

  * zdanie PRZECZĄCE, to nie tylko zdanie, którego czasownik posiłkowy zawiera przeczenie, ale także KAŻDE ZDANIE
     zawierające jakiekolwiek słowo NEGUJĄCE: np. nothing, nobody, no one, never, nowhere itd.
 

* uwaga:

  1. częsty błąd: jeśli have / has / had występuje w zdaniu jako czasownik główny a nie posiłkowy!!! – wówczas w konstrukcji

      używa się czasownika posiłkowego (auxiliary) w odpowiednim czasie – czyli do / does / did.

      I have two cars. So does my neighbour. – Mam dwa samochody. Mój sąsiad również.

 

  2. konieczność zachowania zgodności: zdanie oznajmujące: so…, zdanie przeczące: neither/nor

      jeżeli mamy zdanie TWIERDZĄCE, np. I am flying to Rome, a druga osoba chce powiedzieć: A ja nie.,

      nie używamy wtedy konstrukcji z neither/not, tylk odpowiadamy krótkim: But I am not.

      I am flying to Rome. But I am not. – Lecę do Rzymu. A ja nie.

 

 

PRZYKŁADY

I am happy with this result. So am I. / I am not.
Cieszę się z takiego wyniku. Ja też./Ja nie.
słownik: to be happy – cieszyć się, być szczęśliwym , zadowolonym, result – wynik, rezultat

 

I should make more efford. So should I.
Powinnam bardziej się postarać. Ja też.
słownik: to make an efford – dołożyć starań, postarać się, zdobyć się na wysiłek

 

I am flying to Rome in a couple of days. So am I. /  I’m not.
Lecę do Rzymu za parę dni. Ja również./ Ja nie.
słownik: to fly, flew, flown – lecieć, fruwać, a couple of… – kilka, parę czegoś

 

I would like to travel around the world. So would I. / I wouldn’t.
Chciałabym podróżować dookoła świata. Ja też./Ja nie.
słownik: to travel – podróżować, world – świat, around – wokół, dookoła

 

I wasn’t prepared for the test. Neither was I / I was.
Nie byłam przygotowana do testu. Ja też nie./Ja tak.
słownik: to prepare – przygotować,
gramatyka: to be prepared – strona bierna

 

I can’t remember anything. Neither can I. / I can.

Nic nie pamiętam. Ja też nie./Ja tak.
słownik: to remember – pamiętać

 

I have nothing to do this afternoon. = I don’t have anything to do…. Neither do I. / I do.
Nie mam nic do roboty dziś po południu.Ja też nie./ Ja tak.
słownik: to do, did, done – robić, aftrnoon – popołudnie

 

I have an appointment in the afternoon. So do I. / I don’t.
Mam umówione spotkanie po południu. Ja też./ Ja nie.
słownik: appointment – spotkanie, wizyta

 

I’m not Canadian. Nor am I. / I am.
Nie jestem Kanadyjczykiem. Ja też nie. / Ja tak.
słownik: Canadian – Kanadyjczyk

 

I really had a fantastic time last night. So did I. / I didn’t.
Naprawdę świetnie się bawiłem ubiegłej nocy. Ja też./ Ja nie.
słownik: to have a good/fantastic time – dobrze się bawić, świetnie spędzić czas

 

I wouldn’t mind going to the seaside. Neither would I. / I would.
Nie miałbym nic przeciwko wyjazdowi nad morze. Ja też nie./Ja tak.
słownik: to go to the seaside – wyjechać nad morze, to mind sth. – mieć coś przeciwko czemuś

 

I was born in Warsaw. So was I. / I wasn’t.
Urodziłam się w Warszawie. Ja też./Ja nie.
słownik: to bear, bore, born, – urodzić się
gramatyka: I was born = strona bierna

 

I have never been to Los Angeles. Neither have I. / I have.
Nigdy nie byłem w Los Angeles. Ja też nie./Ja tak.
słownik – to be,was, been – być

 

I am not going to school today. Neither am I. / I am.
Nie idę dziś do szkoły. Ja też nie./ Ja tak.
słownik: to go, went, gone – iść
gramatyka: czas present continuous

 

I will do my best to help him. So will I. / I won’t.
Zrobię wszystko , co w mojej mocy, żeby mu pomóc.Ja też./Ja nie.
słownik: to do sb’s best – zrobić coś najlepiej jak się da, to help – pomóc

 

I have never seen such a big dog. Neither have I. / I have.
Nigdy nie widziałem tak dużego psa. Ja tez nie./ Ja tak.
słownik: to see, saw, seen – widzieć, a dog – pies

 

I am not going to go into details. Neither am I. / I am.
Nie zamierzam zagłębiać się w szczegóły. Ja też nie. / Ja tak.
słownik: to go, went, gone into details – wchodzić, zagłębiać się w szczegóły

 

But as I have maintained repeatedly, neither I nor my company provided it to them.
Ale jak już stwierdziłem wielokrotnie, ani ja, ani moja firma nigdy it tego nie dostarczyliśmy.


I think we can say with certainty that neither I nor any other man can defeat this dragon

Myślę, że możemy powiedzieć z pewnością że ani ja, ani jakiś inny człowiek nie może pokonać tego smoka.


He also says that neither he nor any of his flock know Walker.

Mówi też, że ani on, ani nikt z wiernych nie zna Walkera.


Neither he knows nor I know when he’ll sleep and when he’ll wake up.

Ani on ani ja nie wiemy, kiedy on zaśnie ani kiedy się obudzi


If he stays on the case, so does she.

Jeśli on się zajmuje przypadkiem, to ona też.


I suffer and so does she.

Nie tylko ja cierpię, ale i ona.


But then again… so does she.

Ale z drugiej strony… ona też.


First your kid drops out of school, then so does she.

Najpierw twój dzieciak ucieka ze szkoły, potem ona.


He needed me, and so do you.

Potrzebował mnie, tak jak i ty.


I know what happened and so do you.

Wiem, co się stało i ty też wiesz.


And so do you, if you read my book.

I ty też powinnaś, jeśli przeczytałaś moją książkę.


Laurel deserves someone special, and so do you.

Laurel zasługuje na kogoś wyjątkowego, i ty też.


He needs to rest and so do you.

On musi odpocząć, ty także.