Angielski – czasowniki modalne: need

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

NEED

potrzebować

zastosowanie

need może występować jako czasownik zwykły lub modalny

• jako czasownik zwykły znaczy: potrzebować, wymagać, w trzeciej osobie liczby pojedynczej przyjmuje końcówkę: s

  nie występuje w czasach ciągłych, pytania tworzy za pomocą: czasowników posiłkowych: do i does

  She needs some rest. – Ona potrzebuje odpoczynku. Does she need some rest? – Czy ona potrzebuje odpoczynku?

  może łączyć się z bezokolicznikiem, rzeczownikiem, zaimkiem lub czasownikiem z końcówką ing

  I need to know the exact price. – Muszę znać dokładną cenę. I need you. – Potrzebuję cię.

  Your hair needs to be cut. / Your hair needs cutting. – Twoje włosy wymagają podcięcia.

• jako czasownik modalny wyraża konieczność

  I need go to the dentist because I have toothache. – Muszę iść do dentysty, ponieważ boli mnie ząb.

 

budowa

twierdzenie: need + bezokolicznik (bez "to"), forma need jest taka sama dla wszystkich osób: I need

  My father need go to hospital. – Mój ojciec musi iść do szpitala.

pytanie: tworzone jest przez inwersję np. need I?

przeczenie: need not = need’t uwaga: forma needn’t służy do wyrażania braku konieczności

  You needn’t bring me this book. I’ve already got it. – Nie musisz przynosić mi tej książki.

  

konstrukcje z need lub mogące je zastąpić

need + hardly / need + scarcely

konstrukcje: need + hardly – ledwo, need + scarcely – zaledwie: mają znaczenie podobne do needn’t

I need hardly say how pleased I am I can see you. – Nie muszę mówić, jak się cieszę, mogąc cię zobaczyć.

 

need w czasie przeszłym

• konstrukcja: need’t + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  używana jest dla wyrażenia, że coś nie powinno było mieć miejsca w przeszłości

  I needn’t have told you that. – Niepotrzebnie ci to mówiłem.

  She needn’t have written this letter. – Niepotrzebnie napisała ten list.

 

 

PRZYKŁADY