Angielski – Następstwo czasów i mowa zależna

• następstwo czasów i mowa zależna • czasowniki modalne • konsekwencje następstwa czasów • tell i say • przykłady

NASTĘPSTWO CZASÓW I MOWA ZALEŻNA – THE SEQUENCE OF TENSES & REPORTED SPEECH

następstwo czasu to zależność między:

1. czasem użytym w zdaniu nadrzędnym, a czasem

2. jakiego trzeba użyć w zdaniu podrzędnym (jest to szczególnie ważne gdy zdanie nadrzędne jest w czasie przeszłym)

* szczególnym przypadkiem następstwa czasów jest mowa zależna

  czyli relacjonowanie czyichś wypowiedzi zamiast dosłownego ich cytowania

  zdania w mowie zależnej zwykle zaczynają się od słów: on powiedział, że lub ona powiedziała, że

 

następstwo czasów w języku angielskim sprowadza się to do tzw. „cofnięcia czasu” użytego w zdaniu podrzędnym

w stosunku do czasu użytego w zdaniu nadrzędnym, cofnięcie czasu zależy od:

1. czasu, który występuje w zdaniu głównym

2. stosunku w czasie, czynności zdania głównego do czynności zdania podrzędnego

 

mowa zależna

mowa zależna w języku angielskim to zazwyczaj zdania rozpoczynające się od:

she/he said that – on/ona powiedział, że ..

 

ZASADY "COFANIA" CZASU

zdanie nadrzędne

zdanie podrzędne

czas teraźniejszy

He says that –

On mówi, że

dowolny czas który określa rodzaj i czas wykonnania czynności

  he drives a car. – prowadzi samochód

  he drove a car. – prowadził samochód

  he will drive a car. – będzie prowadził samochód

czas przeszły

He said that –

On powiedział, że

• czynność wcześniejsza: Past Perfect / Past Perfect Continuous

  he had worked there two years ago. – On powiedział, że pracował tam dwa lata temu

• czynność równoczesna z czynnością zdania głównego: Past Simple, Past Continuous

  he worked in a factory. – pracuje w fabryce.

czynność przyszła: Future in the Past / Future in the Past Continuous

  he would work here in July. – będzie tutaj pracował w lipcu.

uwaga: następstwo czasów nie obowiązuje jeżeli: czynność w zdaniu podrzędnym mówi o czynności lub stanie,
które nadaj trwają lub są zawsze aktualne

He said that the Alps are in Europe. – Powiedział, że Alpy są w Europie

He said: “Children must obey their parents." – On powiedział: „Dzieci muszą słuchać rodziców”.

He said that children must obey their parents. – On powiedział, że dzieci muszą słuchać rodziców.

 

 

ROZKAZY, POLECENIA I PROPOZYCJE W MOWIE ZALEŻNEJ

do formułowania: rozkazów, próśb, poleceń, itp używa się konstrukcji:    

   czasownik + dopełnienie (osoba, do której wypowiedź jest kierowana) + bezokolicznik (patrz: bezokolicznik)

 

czasownikami stosowanymi najczęsciej w zdaniu nadrzędnym są: tell, ask, order, command, implore, beg, suggest

  She told him to come later. – Ona powiedziała mu, żeby przyszedł później.

  The teacher asked her to open the window. – Nauczyciel poprosił ja, żeby otworzyła okno.

  He told her not to answer the telephone. – On powiedział jej, żeby nie odbierała telefonu.

  He begged her not to be angry with him. – On prosił ją, żeby się na niego nie gniewała.

  She suggested that they should go to the cinema. – Ona zaproponowała, żeby pójść do kina.

 

• krótkie odpowiedzi yes lub no relacjonuje się w mowie zależnej stosując odpowiedni czasownik posiłkowy

   "Do you like this picture?”  Yes, I said. >> He asked if I liked that picture and I said I did

   "Czy podoba ci się ten obraz? Tak, powiedziałem. >> Zapytał, czy mi się podoba ten obraz, a ja powiedziałem, że tak.

   Will you bring your girl-friend? – Czy przyprowadzisz swoją dziewczynę? No, he said. – Nie, odpowiedział.

   She asked him if he would bring his girl-friend and he said he would not. –

   Ona zapytała go, czy przyprowadzi swoją dziewczynę, a on odpowiedział, że nie.

   Hello, where are you going? – Halo, dokąd idziesz?

   He greated me and asked where I was going. – Przywitał mnie i zapytał, dokąd idę.

   He thanked her. – George podziękował Helenie.

 

 

CZASOWNIKI MODALNE I KONSTRUKCJE W MOWIE ZALEŻNEJ

czasowniki modalne w mowie zależnej – zmieniają się na swoje odpowiedniki w czasie przeszłym

jeśli jednak już w mowie niezależnej zostały użyte w czasie przeszłym to zachowują swą formę

mowa niezależna

mowa zależna

ULEGĄJCE ZMIANIE W MOWIE ZALEŻNEJ

will

I’ll clean his office tomorrow. –

Jutro posprzątam jego biuro.

can

He can speak English. –

On umie mówić po Angielsku

may

May I take  your car? –

Czy mogłabym pożyć twój samochód?

shall

Shall I open the next botle? –

Czy mam otworzyć następną butelkę?

would

She said that she would clean her room tomorrow.  – Powiedziała, że jutro posprząta swój pokój.

could

He said that she could speak English. –

On powiedział, że potrafi mówić po hiszpańsku.

might

He asked me if he might take my car. – On zapytał  mnie czy może wziąć mój samochód

should / would

She asked me if she should open the next botle. – Zapytała mnie czy ma otworzyć następną butelkę.

NIE ULEGĄJCE ZMIANIE W MOWIE ZALEŻNEJ

would

Would you like to go with us? –

Czy chciałbyś iść z nami?

could

He couldn’t go with you.  –

On nie mógłby iść z wami.

had better

He had better go to work. –

Dobrze by było żeby poszedł do pracy.

used to

When I was child I used to drink a lot of milk. –

Kiedy byłem dzieckiem piłem dużo mleka.

should/ought to

He should/ought to go to the hospital. –

On powinien iść do szpitala.

must

I must get this job. –

Muszę dostać tą pracę.

He said: “I must write to my father.” –

Powiedział: „Muszę napisać do ojca.

would

I asked if he would like to go  with us. –

Zapytałem czy chciałby iść z nami.

could

He said that he couldn’t go with you. –

On powiedział, że nie mógłby z wami iść.

had better

She said he had better go to work. –

Powiedziała, że dobrze by było żeby poszedł do pracy.

used to

He said that when he was child he used to drink a lot of milk. –

On powiedział, że jak był dzieckiem pił dużo mleka.

should / ought to

He said that I should/ought to to the hospital. –

Ona powiedziała, że powinien iść do szpitala.

must/had to

She said that she must/had to get that job. –

Powiedziała, że musi dostać tą pracę.

He said he had to write to his father. –

Powiedział, że musi napisać do ojca.

uwaga: dla wyrażenia przyszłości must w mowie zależnej zmienia się w:  would have to

He said: “I must go" for England next week.” – Powiedział: „Muszę w przyszłym tygodniu jechać do Anglii”.

He said he would have to go the following week. – Powiedział, że będzie musiał jechać w przyszłym tygodniu.

 

 

KONSEKWENCJE NASTĘPSTWA CZASÓW

w mowie zależnej zmianie ulegają zaimki i określniki

direct speech

reported speech

here

now

today

tomorrow

yesterday

next week, month etc.

last week, month etc.

this

these

there

then

that day

the next day

the day before, the previous day

the following week, month

the week before, the previous week

that

 those

 

UŻYCIE CZASOWNIKÓW: TELL, SAY

say używa się:

• aby przytoczyć czyjąś wypowiedź, przy użycia słówka that

  He said that he was hungry. – Powiedział, że jest głodny.

• w odniesieniu do języka obcego: How do you say ‘hello’ in Hindi? – Jak się mówi „cześć" w języku hindi?

• w zwrotach: to say: hello, goodbye, please, thank you, Merry Christmas, Happy Birthday

  He just said ‘goodbye’ and left.  Powiedział „do widzenia" i wyszedł.

 

tell używa się:

•  w pytaniach o drogę: Can you tell me the way to the station? – Czy może mi pan powiedzieć, jak dostać się na stację?

• w mowie zależnej z zaimkami pytajnymi i spójnikami: tell somebody, where, when, who, why, how, how long

  She finally told me where she was going on holiday. – W końcu powiedziała mi, gdzie jedzie na wakacje.

• w zwrotach: tell: the time, a story, a lie, the truth, a joke

  She told us a joke. – Ona opowiedziała dowcip. It’s time to tell the truth. – Czas powiedzieć prawdę.

! po tell zawsze występuje dopełnienie po say nigdy

  Tell me what you think about that. –  Powiedz mi, co o tym myślisz.

  He told us he was sick. – Powiedział nam, że był chory.

 

 

PRZYKŁADY

I should have told you I lived in Portwenn.

Powinnam była ci powiedzieć że mieszkam w Portwenn.

 

The people were shouting and asking where the prisoner was.

Ludzie krzyczeli i pytali, gdzie jest więzień.

 

I suppose it was he who told you I’d be here, by the way?

Przypuszczam, że to on powiedział ci, że będę tutaj, przy okazji?