Angielski – czasowniki modalne: must, musn’t

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• must • konstrukcje z must • przykłady

MUST

musieć

zastosowanie

czasownika must używa się tylko w odniesieniu do teraźniejszości i tylko w zdaniach oznajmujących i pytających

• do wyrażenia: przymusu, konieczności lub żądania: I must

  John must work very hard. – Jan musi pracować bardzo ciężko.

• must może także oznaczać przypuszczenie

  She must be a good doctor. – Ona z pewnoĹ›ciÄ… jest dobrym lekarzem.

• w mowie potocznej zamiast must  uĹĽywa siÄ™ wyraĹĽenia: got to, w skrĂłcie: gotta

   

budowa

• twierdzenie: must + bezokolicznik (bez "to") * forma "must" jest taka sama dla wszystkich osób: I must

• pytanie: tworzy siÄ™ za pomocÄ… inwersji: must I Must we go at once? – Czy musimy zaraz iść?

• przeczenie: tworzy za pomocÄ… konstrukcji:  needn’t / don’t have to (doesn’t have to) – nie musieć, nie potrzebować

  Must she go there now? No, she needn’t go there now. – Czy ona musi iść tam teraz? Nie, ona nie musi iść tam teraz.

  No, you don’t have to be there earlier. – Nie, nie musisz być tam wczeĹ›niej.

  * mustn’t nie jest przeczeniem od must ale oznacza zakaz

    Must It be so? Yes, It must. No, it need not.  – Czy tak musi być? Tak musi. Nie, nie musi.

  

 

KONSTRUKCJE Z MUST

konstrukcja: to have to

• wyraża to have to może zastępować must we wszystkich czasach

  czas przeszĹ‚y: had to + bezokolicznik, czas przyszĹ‚y: will have to + bezokolicznik

  Do you have to be at the station at six? – Czy musisz być na stacji o 6?

• wyraża konieczność w sposób łagodniejszy niż: must

• have to jest zazwyczaj używane, aby wyrazić nakaz pochodzący z zewnątrz, odgórne rozporządzenie lub rozkaz

  podczas gdy "must" dotyczy raczej ĹĽyczeĹ„ mĂłwiÄ…cego

  I must go home. – MuszÄ™ iść do domu (sam tego chcÄ™)  I have to go home. – Musze iść do domu. (bo np. mama mi karze)

   

must w czasie przeszłym

• konstrukcja: must + prefect infinitive (have + III forma czasownika)

  wyraĹĽa domysĹ‚, moĹĽliwe wyjaĹ›nienie aktualnego stanu rzeczy

• umoĹĽliwia uĹĽycie: must, w odniesieniu  do przeszĹ‚oĹ›ci

    I must have left my mobile at home. – MusiaĹ‚em zostawić komĂłrkÄ™ w domu.

  He must have been asleep when I was knocking at the door. – On musiaĹ‚ spać, gdy pukaĹ‚am do drzwi.

• czasownik: must, może być użyty w połączeniu z czasem przeszłym w mowie zależnej

  She told me I must be there on time. – PowiedziaĹ‚a mi, ĹĽe muszÄ™ być tam na czas.

• zamiast must w mowie potocznej używa się wyrażenia: got to, w skrócie: gotta

 

 

MUSN’T – zakaz, nie wolno

zastosowanie

musn’t nie jest przeczeniem od must – ale wyraĹĽa: silny zakaz, nie wolno !!

czasownika musn’t uĹĽywa siÄ™ tylko w odniesieniu do teraĹşniejszoĹ›ci

You mustnâ€