Angielski – czasowniki modalne: must, musn’t

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• must • konstrukcje z must • przykłady

MUST

musieć

zastosowanie

czasownika must używa się tylko w odniesieniu do teraźniejszości i tylko w zdaniach oznajmujących i pytających

• do wyrażenia: przymusu, konieczności lub żądania: I must

  John must work very hard. – Jan musi pracować bardzo ciężko.

• must może także oznaczać przypuszczenie

  She must be a good doctor. – Ona z pewnością jest dobrym lekarzem.

• w mowie potocznej zamiast must  używa się wyrażenia: got to, w skrócie: gotta

   

budowa

twierdzenie: must + bezokolicznik (bez "to") * forma "must" jest taka sama dla wszystkich osób: I must

pytanie: tworzy się za pomocą inwersji: must I Must we go at once? – Czy musimy zaraz iść?

przeczenie: tworzy za pomocą konstrukcji:  needn’t / don’t have to (doesn’t have to) – nie musieć, nie potrzebować

  Must she go there now? No, she needn’t go there now. – Czy ona musi iść tam teraz? Nie, ona nie musi iść tam teraz.

  No, you don’t have to be there earlier. – Nie, nie musisz być tam wcześniej.

  * mustn’t nie jest przeczeniem od must ale oznacza zakaz

    Must It be so? Yes, It must. No, it need not.  – Czy tak musi być? Tak musi. Nie, nie musi.

  

 

KONSTRUKCJE Z MUST

konstrukcja: to have to

• wyraża to have to może zastępować must we wszystkich czasach

  czas przeszły: had to + bezokolicznik, czas przyszły: will have to + bezokolicznik

  Do you have to be at the station at six? – Czy musisz być na stacji o 6?

• wyraża konieczność w sposób łagodniejszy niż: must

• have to jest zazwyczaj używane, aby wyrazić nakaz pochodzący z zewnątrz, odgórne rozporządzenie lub rozkaz

  podczas gdy "must" dotyczy raczej życzeń mówiącego

  I must go home. – Muszę iść do domu (sam tego chcę)  I have to go home. – Musze iść do domu. (bo np. mama mi karze)

   

must w czasie przeszłym

konstrukcja: must + prefect infinitive (have + III forma czasownika)

  wyraża domysł, możliwe wyjaśnienie aktualnego stanu rzeczy

• umożliwia użycie: must, w odniesieniu  do przeszłości

    I must have left my mobile at home. – Musiałem zostawić komórkę w domu.

  He must have been asleep when I was knocking at the door. – On musiał spać, gdy pukałam do drzwi.

• czasownik: must, może być użyty w połączeniu z czasem przeszłym w mowie zależnej

  She told me I must be there on time. – Powiedziała mi, że muszę być tam na czas.

• zamiast must w mowie potocznej używa się wyrażenia: got to, w skrócie: gotta

 

 

MUSN’T – zakaz, nie wolno

zastosowanie

musn’t nie jest przeczeniem od must – ale wyraża: silny zakaz, nie wolno !!

czasownika musn’t używa się tylko w odniesieniu do teraźniejszości

You mustn‘t use mobile phones in a church. – Nie wolno używać telefonów komórkowych w kościele.

You mustn’t leave the house without my permission. –  Nie wolno ci opuszczać domu bez mojego pozwolenia.

 

budowa   

musn’t + bezokolicznik (bez "to"), forma must jest taka sama dla wszystkich osób

You mustn’t drink alcohol. – Nie wolno ci pić alkoholu.

You mustn’t read this book! – Nie wolno ci czytać tej książki!  

 

konstrukcje z musn’t lub mogące je zastąpić

to be allowed to / o be permitted to

musn’t można użyć zamiennie z wyrażeniami: to be allowed to – "być pozwolonym" / to be permitted to – być dozwolonym

You were not allowed to come here. – Nie wolno ci było tu przychodzić.

  

 

PRZYKŁADY

I must go to the shops now.

Teraz muszę obejść parę sklepów.


I must go to the doctor about my arm.

Muszę pójść do doktora w sprawie ręki.
 

Need I do it? No, you need not Yes, you must.

Czy muszę to zrobić? Nie, nie musisz. Tak, musisz.

 

He mustn’t come here.

Nie wolno mu tu przyjść nie powinien tu przychodzić.

gramatyka: mustn’t = nie wolno, zakaz

 

You mustn’t play with knives.

Nie wolno bawić się nożem.

 

You mustn’t park here.

Nie wolno ci tutaj parkować.

 

He must have left the hammer and the pliers there.
On musiał (chyba) zostawić młotek i szczypce.
…must have thrown, must have left wyrażają przypuszczenie, że czynności te musiały się dokonać w przeszłości