Angielski – czasowniki modalne: might

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• might • konstrukcje z might • przykłady

MIGHT
might = may w odniesieniu do przeszłości – mógłbym

zastosowanie

czasownika might, używa się w odniesieniu do przeszłości
• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia, w sytuacji odnoszącej się do czasu przeszłego lub w trybie warunkowym

  I might take it. – Mogłem / wolno mi było to wziąć.
  He might go to the disco yesterday. – On mógł iść wczoraj na dyskotekę.

• might z bezokolicznikiem (present infinitive) może odnosić się także do teraźniejszości i przyszłości do wyrażania
– rzeczy mało prawdopodobnyc
h
  Don’t go there, you might fall down! – Nie idź tam, możesz spaść.
– próśb i rad
  You might buy me that beautiful ring. – Mógłbyś mi kupić ten piękny pierścionek.

• might z bezokolicznikiem czasu przeszłego (past infinitive) oznacza, że istniała możliwość wykonania czynności w
  przeszłości, ale nie została ona zrealizowana

  Henry might have written to us much earlier. – On mógł był napisać do nas dużo wcześniej – ale nie napisał.
  You might have broken your leg. – Mogłeś był złamać nogę – ale nie złamałeś.

 

budowa

• twierdzenie: might + bezokolicznik (bez "to"), forma might jest taka sama dla wszystkich osób
 
He might lend you the money. – On mógłby pożyczyć ci pieniądze.
• pytanie: tworzone jest przez inwersję: Might I?
• przeczenie: might not = mightn’t

 

 

KONSTRUKCJE Z MIGHT

to be likely
w formie pytającej zamiast: might he? używa się konstrukcji "to be likely" – być prawdopodobnym
 
to be allowed to / o be permitted to
might można użyć zamiennie z wyrażeniami: to be allowed to – "być pozwolonym" / to be permitted to – być dozwolonym
I have been allowed to use my mum’s telephone. – Pozwolono mi używać telefonu mojej mamy.
He was allowed to go to cinema. – Pozwolono mu iść do kina.

 

might + have + III forma

patrz: might z bezokolicznikiem czasu przeszłego

 

 

PRZYKŁADY

You might buy me that beautiful ring at the jewellers round corner.
Mógłbyś mi kupić ten piękny pierścionek u jubilera za rogiem.
 
Their quarrel might have finished
Ich kłótnia mogła się była dawno long ago. skończyć (ale wątpliwe jest, czy skończyła się).
…might have finished wyraża mniejsze prawdopodobieństwo, że czynność faktycznie odbyła się (w przeszłości).
 
The poor fellow might have been killed on the spot.
Biedak mógł zostać zabity na miejscu (ale nie został zabity).