Angielski – czasowniki modalne: may

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

MAY

móc, wolno mi, mieć zezwolenie

zastosowanie

czasownika: may, używa się w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości

• do wyrażania przyzwolenia lub zezwolenia (jest formą bardziej oficjalną / uprzejmą od "can")

  I may leave when I want to. – Mogę / wolno mi wyjść, kiedy chcę.  

• do wyrażania możliwości

  It may rain soon. – Może będzie wkrótce padać.

• may może także oznaczać życzenie w zdaniach nieco patetycznych i staroświeckich

  May he succeed! – Oby mu się powiodło! May she live for ever! – Oby żyła wiecznie!

 

budowa

twierdzenie: may + bezokolicznik (bez "to") forma may jest taka sama dla wszystkich osób: I may

  He may come here. – On może tu przyjdzie. Jest możliwe, że on przyjdzie.

pytanie: tworzone jest przez inwersję: may I

  May I borrow some money? – Czy mógłbym pożyczyć trochę pieniędzy

przeczenie: may not = mayn’t

  You may not speak during this exam. – Nie wolno rozmawiać podczas egzaminu.

 

konstrukcje z may lub mogące je zastąpić

konstrukcja: to be likely

w formie pytającej zamiast "may" używa się zazwyczaj konstrukcji  "to be likely" – być prawdopodobnym

May he comes? = Is it likely that he will come? = Is he likely to come? – Czy jest prawdopodobne, że on przyjdzie?

 

to be allowed to / o be permitted to

w czasach, których may nie występuje stosuje się najczęściej wyrażenia:

to be allowed to – "być pozwolonym" lub to be permitted to – być dozwolonym

I have been allowed to use my mum’s telephone. – Pozwolono mi używać telefonu mojej mamy.

He was allowed to go to cinema. – Pozwolono mu iść do kina.

 

may w czasie przeszłym

czasownik might: He might come. – On mógł przyjść.

• konstrukcja: may + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  Why didn’t she come? She may not have been feeling well. – Dlaczego ona nie przyszła?  Możliwe, że nie czuła się dobrze.

   

 

PRZYKŁADY

You may take my umbrella.

Możesz wziąć mój parasol.

 

It may be true.

To może być prawdą.

 

It may snow.

Może będzie padać śnieg.

 

It may present a good warning.

To może być dobrym ostrzeżeniem    

 

He may have had much experience but he is not a good manager to have.

Może mieć duże doświadczenie, ale nie jest dobrym menedżerem.

  
Dont worry, he may have found your fountainpen.

Nie martw się, może znalazł twój fontanny.

 
The driver may have grumbled but he was not angry.

Kierowca mógł narzekać, ale nie był zły.


You may have forgotten his advice but I haven’t.

Być może zapomniałeś o jego radzie, ale ja nie.


The beefsteak may have been hard but the chicken was excellent.

Befsztyk może być trudne, ale kurczak był doskonały.

 

Their quarrel may have finished long ago.
Ich kłótnia mogła się była dawno skończyć (możliwe, że skończyła się).
…may have finished wyraża prawdopodobieństwo czynności w przeszłości.