Angielski – Konstrukcja: make somebody do something

Nowa strona 2

• konstrukcje z make – teoria  • przykłady

MAKE SOMEBODY DO SOMETHING

sprawić, że

konstrukacja: to make somebody do something
czasownika to make używa się aby wyrazić , że ktoś (lub coś) sprawia, że…. lub jest przyczyną czegoś

• czasownik make używać z:
– z przymiotnikiem, np.:
  To make somebody happy – Sprawić, ze ktoś jest szczęśliwy
– z czasownikiem, np.:
  To make somebody laugh – Sprawić, że ktoś się śmieje, rozśmieszyć kogoś

w zależności od kontekstu konstrukcji to make somebody do something można używać także w znaczeniu:
  kazać komuś coś zrobić / zmusić kogoś do zrobienia czegoś,
  They made her leave the room. – Skłonili / zmusili ją do wyjścia z pokoju.

budowa
  podmiot + to make w odpowiedniej formie + dopełnienie (object) + czasownik / przymiotnik (verb / adjective)
  * czasownik po „to make” przyjmuje formę bezokolicznika, ale bez przedrostka „to”.
    He made me laugh. – On mnie rozśmieszył.
    She always makes me cry. – Ona zawsze doprowadza mnie do płaczu.
  * przedrostek „to” pojawia się w stronie biernej:
    She was made to repeat all the story. – Kazano jej powtórzyć całą historię.

  pytania o podmiot
  (o wykonawcę czynności rozpoczynają się od who / what)
  pytania o podmiot mają strukturę zdania oznajmującego i reprezentują podmiot i dlatego nie używa się do ich tworzenia operatora
  What makes you happy? – Co czyni cię szczęśliwym?

  pytania ogólne
  w pytaniach ogólnych, szczegółowych oraz w przeczeniach używa się operatorów właściwych dla czasu użytego w zdaniu
  Did my mother make me do my homework? – Czy mama sprawiła, że odrobiłem zadanie?
  I won’t make her cry, do not worry! – Nie doprowadzę jej do płaczu, nie obawiaj się!