Angielski – Liczebnik

•  liczebniki główne  •  porządk

• liczebniki główne • porządkowe • ułamki • znaki matematyczne • data i czas

LICZEBNIKI GŁÓWNE – CARDINAL NUMBERS

0 – zero, nought, nil

13 – 19 + teen

20 – 90, … + ty

inne

1 – one

2- two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

11 – eleven

12 – twelve

13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fiveteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen

20 – twenty

30 – thirty

40 – fourty

50 – fifty

60 – sixty

70 – sevety

80 – eighty

90 – ninety

21 – twenty one

43 – fourty three

100 – houndred

101 – houndref and one

1000 – a / one thousand

1 000 000 – a / one million

2 000 000 – two millions

• 0 – może być wymawiane jako: oh, np. przy podawaniu numerów telefonicznych

• pomiędzy liczebnikiem oznaczającym setki a liczebnikiem oznaczającym dziesiątki występuje spójnik and

  four hundred and sixty eight.

• jeżeli przy rzeczowniku oprócz liczebnika znajduje się np. przymiotnik to liczebnik umieszcza się na pierwszym miejscu

  I met three very old man. – Spotkałem trzech starych mężczyzn.

• pisząc liczby wielocyfrowe używa się przecinków, np. 1,234,567

 

 

LICZEBNIKI PORZĄDKOWE – ORDINAL NUMBERS

liczebniki porządkowe = the + liczebnik główny + th

• budowa: liczebnik porządkowy = the + liczebnik główny + th

  four, the fourth, 4th – cztery, czwarty

 * wyjątki: one – the first / 1st, two – the second / 2nd, three – the third / 3rd

• zmiana pisowni:

  five – the fifth, 5th, eight – the eight, 8th, nine – the ninth, 9th, twelve – the twelfth, 12th, twenty – the twentieth, 20th

• w wypadku liczebników złożonych z dwu i więcej cyfr, formę porządkową dodaje się do ostatniej cyfry:

  twenty-four – the twenty-fourth

 

 

UŁAMKI ZWYKŁE I DZIESIĘTNE – VULGAR AND DECIMAL FRACTIONS

• ułamek = licznik / mianownik = liczebnik główny / liczebnik porządkowy

  2 / 4 two fourth,  1 / 3 one third

ułamek dziesiętny = liczebnik głowny + point + liczebnik główny

  0,3 = one point three, 12,45 = twelve point fourty five

 

 

ZNAKI MATEMATYCZNE – MATEMATICAL SIGNS

addition, subtraction,

multiplication, division

dodawanie, odejmowanie

mnożenie, dzielenie

jest równe / wynosi / daje

the result

wynik

2 + 2 = 4  two plus / and two

2 – 2 =  0  two minus two

2 x 2 = 4  two times / multiplied by two

2 : 2 = 1  two divided by two

equal / equals

is

make / makes

four  (sum – suma)

zero (difference – różnica)

four  (product – iloczyn)

one  (quotient – iloraz)

5% – five per cent;  5,3% – five piont three per cent

 

DATY, LATA, GODZINY – DATES, YEARS, HOURS

• dni miesiąca wyraża się przy pomocy liczebników porządkowych na dwa sposoby:

  1. 15th January – the fifteenth of January

  2. January, 15th – January the fifteenth

• w mowie przy datach podaje się najpierw liczbę setek, potem dziesiątki i jednostki

   wyrazy: hundred oraz and najczęściej się opuszcza: 1949 = nineteen forty nine

• B.C. – before Christ – przed Chrystusem, A.D. – Anno Domini – naszej ery

  He died in 345 B.C.

• przy podawaniu godzin używane są skróty: a.m. (ante meridium) – przedpołudniem, p.m. (post meridium) – po południu

  It is 4 p.m. / a.m. 

• przy określaniu przedziału lat, np. lata dwudzieste, pięćdziesiąte w jęz. angielskim używa się

  the twenties, the fifties’

• przy podawaniu wyników sportowych: zero oznaczanej jest słowem: nil, w tenisie: love

  Legia won two nil. Legia wygrała dwa do zera.

• numery telefoniczne – telephone numbers

  przy podawaniu numerów telefonicznych każda cyfra podawana jest osobno, podwójne liczby określa się jako double

  02 668 9235 – oh two double six eight nine two three five

 

 

once, twice, three times – raz, dwa razy, trzy razy

once
He bad to eat bad meals three times a day. – Musiał jadać kiepskie posiłki trzy razy dziennie.
I go to see him onco a week. – Odwiedzam go raz na tydzień.

 

twice
They show new films twice a month. – Pokazują nowe filmy dwa razy na miesiąc.
I wash the dishes four times a week. Zmywam naczynia 4 razy tygodniowo.

 

thrice
thrice – trzy razy — forma mało używana w mowie potocznej.
thrice – blessed – po trzykroć błogosłaioiony
 

* począwszy od liczby 3 stosuje się wyraz times: five times, ten times.