Angielski – Konstrukcje z: if i whether

Nowa strona 2

IF – czy, jeżeli, 

WHETHER – czy

• słówek if / whether – czy, używa się ich wyłącznie do wprowadzania zdań podrzędnych w  zdaniach złożonych

   tzn. że nie są one odpowiednikiem polskiego słówka: czy, i nie mogą być stosowane w zdaniach typu: Czy mnie lubisz?

 

• w mowie potocznej w znaczeniu czy if i whether, można używać zamiennie

  I wonder if / whether they will arrive on time. – Zastanawiam się, czy oni przybędą na czas.

 

• w języku oficjalnym słówka whether:

  – używa się zwykle po wyrazach: advise – doradzać, consider – rozważać, discuss – dyskutować     

    My parents discussed whether they should allow me …-

    Moi rodzice dyskutowali, czy powinni pozwolić mi ….

  – whether: stosuje się gdy w zdaniu mamy dwie opcje to wyboru a if w pozostałych przypadkach     

    Tell me whether you’re buying this car or not? – Powiedz kupujesz ten samochód czy nie? (tylko 2 opcje)

    Tell me if you are going to buy this car. – Powiedz mi czy zamierzasz kupić ten samochód?

 

• wheter: używa się zawsze po przyimkach

  We had a argument about whether we can afford a new appartment. –

  Mieliśmy kłótnię, czy stać nas na nowe mieszkanie.

 

• tylko po: whether można używać bezokolicznika z: to

  He finds it difficult to decide whether to take this job. – Nie może się zdecydować, czy wziąć tą pracę.

 

• if i whether stosuje się w zdaniach warunkowych

  If were you, I would buy a car. – Gdybym był tobą, kupiłbym samochód.