Angielski – Imiesłów

• podział imiesłowów • funkcje imiesłowów • konstrukcje z imiesłowem • zwroty z imiesłowem • przykłady

IMIESŁÓW – THE PARTICIPLE

imiesłów jest formą czasownika mającą cechy przymiotnika lub przysłówka

w języku polskim występują imiesłowy: przymiotnikowe i przysłówkowe    

imiesłów przymiotnikowy

imiesłów przysłówkowy

czynny

wskazuje na wykonawcę czynności

ący: robiący
ąca: robiąca
ące: robięce

bierny

wskazuje osobę / rzecz, która jest przedmiotem czynności
ny, na, ne: zrobiony

ty, ta, te: otwarty
ony, ona, ne: zrobiony

współczesny
ąc: robiąc

uprzedni

wszy: robiwszy

łszy: zrobiwszy

 

PODZIAŁ IMIESŁOWÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

czasowniki zarówno w języku polskim jak i w angielskim dzielimy na:

• przechodnie tworzące stronę bierną: odwiedzający, odwiedzany 

• nieprzechodnienietworzące strony biernej: przybywający, nie można powiedzieć: "przybywany"

to make – przechodni

to arrive – nieprzechodni 

imiesłów czynny

active

imiesłow bierny

passive

Present Participle – imiesłów czasu teraźniejszego

budowa: bezokolicznik + ing

odpowiada polskim imiesłowom przymiotnikowemu czynnemu: biorący i przysłówkowemu współczesnemu: biorąc

opisuje czynność jednoczesną z inna czynnością

taking

biorący / biorąc

arriving

przybywający / przybywając

being taken

brany

Past Participle imiesłów czasu przeszłego

budowa: III forma czasownika

odpowiada polskiemu imiesłowowi przymiotnikowemu biernemu:

i służy do tworzenia strony biernej

taken

wzięty

arrived

przybyły

taken 

wzięty

Perfect Participle – imiesłów przeszły dokonany

budowa: having + past participle

odpowiada polskiemu imiesłowowi przysłówkowemu uprzedniemu: zrobiwszy i opisuje czynność, która miała miejsce wcześniej niż czynność zdania głównego                     

having taken

zabrawszy, wziąwszy

having arrived

przybywszy

having been taken

zabrany

 

FUNKCJE IMIESŁOWÓW   

imiesłów może występować jako

• present participle = imiesłów czasu teraźniejszego = bezokolicznik + ing

  występuje jako część składowa formy ciągłej (continuous)

  present continuous: I am working – Ja pracuję.

  past continuous: You were working – Ty pracowałeś.

  perfect continuous: He has been working – On pracował.

 

• past participle = imiesłów czasu przeszłego = II forma czasownika

  występuje jako część składowa strony biernej

  present: I am invited to a party. – Jestem zaproszony na przyjęcie.

  future: You will be punished. – Będziesz ukarany.

  perfect: She has been shown a picture. – Pokazano jej obraz

    

present i past participle mogą występować jako przymiotnik 

  imiesłowy w funkcji przymiotników mogą stać przed rzeczownikami lub po nich.

  imiesłów przed rzeczownikiem to przydawka, za rzeczownikiem to orzecznik

  a smiling girl – uśmiechająca się dziewczyna, the rising prices – wzrastające ceny

  interested – zainteresowany, a painted wall – pomalowana ściana

  She finds him interesting. – Ona uważa, że on jest interesujący.

  Your written work was quite good. – Twoja praca pisemna była zupełnie dobra.

  I am very tired. – Jestem bardzo zmęczony

   

• present i past participle mogą występować jako równoważnik zdań: przyczynowych, warunkowych, czasowych

  Driving along, he passed a bus stop. – Przejeżdżając, minął przystanek autobusowy.

  Waiting for the train, he realized that he had lost his ticket. – Czekając na pociąg, zdał sobie sprawę, że zgubił bilet.

  Asked, he refused to answer. – Zapytany, odmówił odpowiedzi.

  * w tego typu zdaniach wykonawca czynności wyrażony imiesłowem i orzeczeniem musi być ten sam ponieważ

     w innym  wypadku zdanie nie będzie miało sensu

    Walking in the park, my hat blew off. – Spacerując w parku, kapelusz sfrunął mi z głowy.

    z tego zdania wynika, że to kapelusz spacerował w parku.

   

• present i past participle mogą występować jako część składowa dopełnienia złożonego

  – jeżeli orzeczeniem jest czasownik spostrzegania zmysłowego   

    I saw him going. – Widziałem jak on szedł.

  – jeżeli jest mowa o spowodowaniu wykonywania jakiejś czynności, orzeczeniami są wtedy: make, have get, want   

    I want this telegram sent off at once. – Chcę, aby ten telegram był wysłany natychmiast.

  – jest mowa o stwierdzeniu pewnego stanu rzeczy

    She found the vase broken. – Ona znalazła potłuczony wazon.

   

 

ZDANIA IMIESŁOWOWE – PARTICIPLE CLAUSES

zdania imiesłowowe – participle clauses to szczególny rodzaj zdań, będący odpowiednikami polskich zdań typu:

  Posprzątawszy mieszkanie, Maria ugotowała obiad”

 

zdania imiesłowowe są w języku angielskim używane najczęściej w języku oficjalnym

• głównymi zaletami ich stosowania jest odmienność względem innych popularnych struktur – dzięki nim wypowiedź zyskuje

  pod względem stylu, a mówiący ma możliwość zawarcia dużej ilości informacji w dość krótkim zdaniu

budowa: zdania imiesłowowe mogą być tworzone z użyciem trzech czasów:

  – teraźniejszego (present participle) = czasownik z końcówką ing

  – przeszłego (past participle) = II forma czasownika

  – czasów perfect (perfect participle) = having + III forma czasownika

  

zdania z present participle – imiesłowem czasu teraźniejszego

imiesłów czasu teraźniejszego, pokazuje, iż obydwie opisywane czynności miały miejsce jednocześnie:
  Waving at each other, they were going down the street. – Machając do siebie, szli w dół ulicy.
  

zdania z past participle – imiesłowem czasu przeszłego

imiesłów czasu przeszłego służy do opisywania strony biernej:
  Dressed in a black costume, the boy pretended to be a devil. – Ubrany w czarny kostium, chłopiec udawał , że jest diabłem.

 

zdania z perfect participle – imiesłowem miesłów czasu Perfect

• imiesłów czasu Perfect służy do opisywania czynności, które miały miejsce przed innymi czynnościami

• imiesłów czasu Perfect może przybierać zarówno stronę czynną, jak i bierną

       
  – stronę czynną tworzy się za pomocą konstrukcji

    having + III forma czasownika + dopełnienie.
    Having cleaned her room, Mary washed the dishes. – Posprzątawszy swój pokój, Mary pozmywała naczynia.
    Having had his hair cut, Tom took shower. – Ściąwszy włosy, Tom wziął prysznic.

    Having finished his work, he went out. – Skończywszy swoją pracę, wyszedł.
    Having closed the door, she walked away. – Zamknąwszy drzwi, odeszła.
     
  – strona bierną tworzy się za pomocą konstrukcji
    having been + III forma czasownika + dopełnienie
    Having been accused of robbery, he decided to hide in his cousin’s flat. –

    Będąc oskarżonym o kradzież, postanowił ukryć się w mieszkaniu kuzyna.
    Having been ironed, the dress looked much nicer. – Po wyprasowaniu sukienka wyglądała dużo ładniej.
  
* uwaga: W niektórych przypadkach można mieć do czynienia z dwoma różnymi podmiotami w zdaniu imiesłowowym i głównym.
  W takiej sytuacji zdanie imiesłowowe następuje po zdaniu głównym, w którym mowa jest o tej osobie:
  Have you ever seen anyone looking that frightened? – Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto wyglądał na tak przerażonego?
     

 

KONSTRUKCJE Z IMIESŁOWEM

czasownik w stronie biernej + czasownik z ing (present participle)

He was heard quarrelling with his boss. – Słyszano jak kłócił się ze swym szefem.

They were seen changing money at the bank. – Widziano jak zmieniali pieniądze w banku.

 

czasownik + dopełnienie + imiesłów czasu przeszłego lub imiesłów czynny

konstrukcja ta jest stosowana po czasownikach wyrażających życzenie, postrzeganie lub czynności zmysłów

I saw him entering this room. – Widziałem jak wchodził do tego pokoju

We heard these particulars mentioned at the conference. – Słyszeliśmy, jak wspominano o tych szczegółach na konferencji.

The boss wants all these letters typed at once. – Szef chce, aby wszystkie listy zostały natychmiast przepisane na maszynie.

  

konstrukcja absolutna

konstrukcja używana prawie wyłącznie w języku pisanym

The conference being over, all the participants left the room. = When the conference was over, all the participants left the room –

Gdy konferencja się skończyła, wszyscy uczestnicy opuścili pokój.

The shops having been closed, we couldn’t buy anything. = As the shops had been closed, we couldn’t buy anything. –

Ponieważ sklepy zostały zamknięte, nie mogliśmy niczego kupić.

The weather being fine, we have decided to go for a walk. = As the weather was fine, we have decided to go for a walk –

Ponieważ pogoda była ładna, postanowiliśmy iść na spacer.

There being no time to lose, we hurried to the station. = As there was no time to lose, we hurried to the station. –

Ponieważ nie było czasu do stracenia, pośpieszyliśmy na stację.

     

 

ZWROTY Z IMIESŁOWEM   

generally speaking – ogólnie biorąc, ogólnie mówiąc, judging by appearances – sądząc po pozorach, frankly speaking – mówiąc szczerze, putting it mildly – mówiąc łagodnie, strictly speaking – mówiąc ściśle, considering – biorąc pod uwagę

 

 

PRZYKŁADY

You are astonishingly grounded for having endured seven months of torture.
Jesteś zadziwiająco opanowany "zniówszy" siedem miesięcy tortur.
słownik: to ground – opierać, uziemiać, to be grounded – być: zrównoważonym, opanowanym, "uziemionym", endure – znosić,
gramatyka: to astonish – zadziwiać, astonishing – zadziwiającym (ing = przymiotnik), astonishingly – zadziwiająco (ly = przysłówek)

 

I don’t remember ever having heard about this before.
Nie pamiętam, żeby, o tym słyszał wcześniej.
słownik: to hear, heard, heard – słyszeć

 

Having been asked to keep silent, the children stopped talking.
Ponieważ poproszono je, aby były cicho, dzieci przestały rozmawiać.
słownik: to keep silent – być cicho

 

Having been asked to keep silent, the children stopped talking.
Ponieważ poproszono je, aby były cicho, dzieci przestały rozmawiać.
słownik: to keep silent – być cicho
gramatyka: having been ased – dosłownie: będąc zapytanym = strona bierna past participle – budowa: having been + trzecia forma czasownika

 

Having cleaned her room, Claire prepared breakfast.

Posprzątawszy swój pokój, Claire przygotowała śniadanie.

 

Having been washed, Claire’s clothes shrunk.

Po wypraniu, ubrania Claire zmniejszyły się.

słownik: to shrank, shrunk, shrunken – skurczyc się, zbiec, zmniejszyć

gramatyka: having been washed = strona bierna past participle – budowa: having been + trzecia forma czasownika

 

He complained of having been unjustly accused.
Skarży się że był niesłusznie oskarżony.
słownik: to complain – skarżyć się, narzekać, unjustly – niesłusznie, niesprawiedliwie , to accuse – oskarżać
gramatyka: having been accused = strona bierna past participle – budowa: having been + trzecia forma czasownika

 

Having finished his work, he went out.
Skończywszy swoją pracę, wyszedł.

 

Having found an envelope with money in it, we started looking for the owner.
Znalazłszy kopertę z pieniędzmi (w środku), zaczęliśmy szukać właściciela.
słownik: an envelope – koperta, to own – posiadać, an owner – właściciel, to find, found, found – znaleźć

 

Belgium disputes ever having granted aid to refugees.
Belgia zaprzecza, jakoby kiedykolwiek przyznała pomoc uchodźcom.
słownik: to dispute – dyskutować, kwestionować, zaprzeczać, to grant aid to – przyznać pomoc

 

Having painted a picture, the painter sold it at a profit.
Namalowawszy obraz malarz sprzedał go z zyskiem.
słownik: at a profit – z zyskiem, to grant aid to – przyznać pomoc

gramatyka: to paint – malować, a painter – malarz- końcówka er = wykonawca czynność: to swim, a swimmer – pływać, pływak, to build, a builder – budować budowniczy, to kill, killer – zabijać, zabójca, itp.

 

Having been painted, the picture was sold.

Po namalowaniu obraz został sprzedany.
gramatyka: having been painted = strona bierna past participle – budowa: having been + trzecia forma czasownika

 

Your vessel having ignored a warning buoy and having destroyed it hit the jetty.
Wasz okręt, zignorowawszy boję ostrzegawczą i zniszczywszy ją uderzył w nabrzeże.
słownik: a vessel – okręt, to hit, hit, hit – uderzyć, a jetty – molo, nabrzeże

 

Don’t even think of alluding to having seen me naked or having touched any part of my body that does not have fingers.
Nawet nie rób aluzji, że widziałeś mnie nagą albo, że dotykałeś jakiejkolwiek części mojego ciała która nie ma palców.
słownik: to allude – wspominac, baknąć, robić aluzję, an alluding – wspominanie, aluzja

 

Everybody boasts of having been in Porto and of having enjoyed it.
Wszyscy chwalą się, że byli w Porto i że im się podobało.
słownik: to boast – chwalić się, sczyścić się, a boast – przechwałka, it is his boast that…- chwali / przechwal się, że..

 

The casualties feel shame for having managed to survive.
Ofiary czują wstyd, że udało im się przeżyć.
słowniki: to manage – zarządzać, udać się, powieść się, poradzić sobie, to survive – przeżyć

 

I never got to thank for having saved me there.
W końcu nigdy ci nie podziękowałem ci za uratowanie mnie tam.
słownik: to get to do something – w końcu zacząć coś robić
 

Imagine being his age and never having done it.

Wyobraź sobie być w jego wieku i nigdy tego nie zrobić (nigdy tego nie zrobiwszy)

 

I am truly grateful for having met you.

Jestem niezmiernie wdzięczny… że cię spotkałem.

 

John regrets having missed your lecture. = John regrets to have missed your lecture.
John żałuje, że nie był na twoim wykładzie.
słownik: to lecture – wykładać, a lecture – wykład, a lecturer – wykładowca
 

He was grateful for my having spoken in his defence. = He was grateful that I had spoken in his defence.
Był wdzięczny, że przemawiałem w jego obronie.
słownik: to be grateful – być wdzięcznym, to speak, spoke, spoken – mówić, przemawiać