Angielski – konstrukcje z: if only

Nowa strona 2

IF ONLY

gdyby tylko, jeśli tylko

* patrz także konstrukcja: wish… 

konstrukcja if only oznacza to samo co wish, lecz ma silniejsze zabarwienie

  I wish I had more free time. – Żałuję, że nie mam więcej wolnego czasu. / Chciałbym mieć więcej wolnego czasu.
  If only I had more free time. – Gdybym tylko miała więcej wolnego czasu.

 

• użycie czasów w konstrukcjach z if only jest takie same jak w przypadku konstrukcji z wish

  – czas teraźniejszy: if only + Past Simple lub wish + Past Continous

  – czas przeszły: if only + Past Perfect

  – czas przyszły: if only + Future in the Past
    If only they knew what he wants! – Gdyby tylko wiedzieli czego on chce!
    If only John hadn’t gone to Russia last year! – Gdyby tylko John nie wyjechał do Rosji w zeszłym roku!

    If only Steven wouldn’t smoke. – Gdyby tylko Steven przestał palić.