Angielski – Konstrukcje: have something done / have somebody do something

• konstrukcja: have something done / have somebody do something

HAVE SOMETHING DONE

kazać coś zrobić  

konstrukcja have something done używana jest:
• gdy chcemy wyrazić, że nakazaliśmy / zleciliśmy wykonanie dla nas jakiejś pracy
 I had my car repaired. – Naprawiono mi samochód = Oddałam samochód do warsztatu, gdzie został naprawiony.
 We are having our house painted at the moment. – Nasz dom jest w teraz malowany = zleciliśmy malowanie domu.
 She is having her hair cut. – Ona ma ścinane włosy. = Jest u fryzjera, który ścina jej włosy.
 * użyta w powyższym przykładzie konstrukcja: to have sth. done ma na celu podkreślenie, że czynność

  wykonywana jest przez osobę trzecią – w innym wypadku gdy osoba o której mówimy sama sobie ścina

  włosy należałoby powiedzieć: She is cutting her hair.- Ona sama ścina sobie włosy.

  porównaj
  Did you have your hair cut (by the barber)? – Czy obcięłaś włosy (u fryzjera)?
  Did you cut your hair? – Czy obcięłaś sobie włosy (sama)?
 
• do opisu nieszczęśliwych zdarzeń
 I had my car stolen. – Ukradziono mi samochód.
 They have had their house broken into recently. – Ostatnio włamano się im do domu.
 

• budowa konstrukcji:

 podmiot + have (w odpowiednim czasie) + rzeczownik + III forma czasownika (past participle)
 – czasownik to have zmienia się w zależności od czasu użytego w zdaniu, natomiast reszta zdania jest zawsze taka sama.
 

w mowie potocznej zamiast czasownika have używany jest też czasownik get (jednak nigdy w czasie present perfectt!)
  Can I get my car washed here? – Czy mogę tutaj umyć samochód? (w sensie: czy ktoś może umyć mój samochód) 

 

HAVE SOMEBODY DO SOMETHING

kazać komuś coś zrobić

konstrukcja have somebody do something używana jest:
gdy chcemy wyrazić, że nakazaliśmy / zleciliśmy komuś wykonanie dla nas jakiejś pracy
w odróżnieniu od konstrukcji have something done konstrukcja have somebody do something

  określa kto jest wykonawcą czynności
  The policeman had me show him my driving licence. – Policjant zmusił mnie do okazania prawa jazdy.
  I’ll have someone clean this mess right now! – Zaraz ktoś mi wysprząta ten bałagan!
 

• budowa konstrukcji:
  podmiot + have (w odpowiednim czasie) + rzeczownik + bezokolicznik bez to + reszta zdania

  I have the gardener take care of everything. = The gardener takes care of everything, at my request.
  Na moją prośbę ogrodnik dba o wszystko.
 

• w mowie potocznej zamiast w tym samym znaczeniu używane jest wyrażenie:

 get somebody to do something
 I got my daughter to clear out her room. – Skłoniłam córkę do wysprzątania swojego pokoju.
 * uwaga: po get występuje bezokolicznik z to, a po have bez to!
  He had the mechanic fix the car.
  He got the mechanic to fix the car.

 

PRZYKŁADY

Yesterday I had my car repaired . I found a good mechanic on the Internet.
Wczoraj zreperowano mi samochód / kazałem zreperować mój samochód. – znalazłem dobrego mechanika w sieci.
słownik: to repair – zreperować, to find, found, found – znaleźć
gramatyka: have something done – kazać coś zrobić

 

We had the dressmaker prepare a new dress for Helen.
Zleciłyśmy krawcowej przygotowanie nowej sukienki dla Helen.
słownik: dressmaker – krawcowa, krawiec damski, to prepare – przygotować, dress – sukienka
gramatyka: have somebody do something – kazać komuś coś zrobić

 
Are you having your room cleaned now? Let’s go for a walk then!
Twój pokój jest teraz sprzątany? Chodźmy na spacer!
słownik: room – pokój, to clean – czyścić, to go (went, gone) for a walk – iść na spacer
gramatyka: let’s do sth. – forma trybu rozkazującego dla pierwszej osoby liczby mnogiej przyjmuje formę let’s (skrót od let us) + czasownik w podstawowej formie bez to

 

Why didn’t you have John bring his new girlfriend with him?
Czemu nie powiedziałeś Johnowi, by przyprowadził ze sobą swoją nową dziewczynę?
słownik: to bring, brought, brought – przynieść, przyprowadzić, girlfriend – dziewczyna, sympatia
gramatyka: why didn’t you go? – past simple, pytanie szczegółowe: why + didn’t + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania?
  
I haven’t had my exam marked yet.

Jeszcze nie sprawdzono mojego egzaminu.
słownik: to mark – (tu) ocenić
gramatyka: czas present perfectt (czas teraźniejszy zakończony) : podmiot + have / has + III forma czasownika + reszta zdania
  

I am going to have the mechanic repair my car.
Planuję zlecić mechanikowi zreperowanie samochodu.
słownik: to repair – reperować, zreperować, car – samochód
gramatyka: konstrukcja to be going to – wyraża plany na przyszłość, intencje, zamiary lub przewidywania lub przeświadczenia, że coś będzie miało miejsce w przyszłości; budowa: podmiot + to be (am, is, are) + going to + I forma czasownika + reszta zdania
  
She has always wanted to have red curly hair. She is having her hair done.
Ona zawsze chciała mieć rudę, kręcone włosy. Właśnie jest u fryzjera.
słownik: always – zawsze, to want – chcieć, red hair – rude włosy, curly – kręcone (o włosach)
gramatyka: czas present perfect (czas teraźniejszy zakończony): podmiot + have / has + III forma czasownika + reszta zdania
  

I had the cleaner clean the house.
Kazałem sprzątaczce posprzatać dom.
słownik: to clean – sprzątać, cleaner – sprzataczka, house – dom
gramatyka: I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed

  
I love having my back massaged.
Uwielbiam, jak masują mi plecy.
słownik: to love – kochać, uwielbiać, back – plecy, to massage – masować
   
I had the taxi driver collect us.
Wezwałem taksówkarza, by nas zabrał.
słownik: driver – kierowca, to collect sb – odebrać kogoś, także: zbierać, gromadzić
gramatyka: I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed

   
My right leg really hurts, so I went to the doctor’s to have it examined.
Bardzo boli mnie prawa noga, więc poszedłem do lekarza, by ją zbadał.
słownik: leg – noga, right leg – prawa noga, to hurt – ranić, boleć, to go, went, gone – iść, to examine – (tu) zbadać
  

I got John to arrive on time.
Kazałem Johnowi przybyć punktualnie.
słownik: to arrive – przybyć, on time – o czasie, punktualnie
gramatyka: I got – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed
   
If I were you, I would have this picture removed from here.
Na Twoim miejscu kazałbym usunąć stąd ten obraz.
słownik; to be, was / were, been, picture – obraz, to remove – usunąć
gramatyka: if I were – II okres warunkowy: if + past simple, would + I forma czasownika
   

I had the mechanic fix the brakes.
Zleciłem mechanikowi reperację hamulców.
słownik: to fix – naprawić, brake -hamulec
gramatyka: I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed
   

I am going to have my hair dyed. What about making it darker?
Mam zamiar ufarbować włosy. Co myślisz o przyciemnieniu ich?
słownik: to dye hair – farbować włosy, to make, made, made – robić, uczynić,
gramatyka: darker – stopniowanie przymiotników: w przypadku przymiotników jednosylabowych, by uzyskać stopień wyższy dodajemy do formy podstawowej przymiotnika końcówkę -er
   
I had the teacher explain the lesson.

Nauczyciel objaśnił mi lekcje.
słownik: teacher – nauczyciel, to explain – wyjaśnić, objaśnić gramatyka: I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed
    
Mom will have her dishwasher fixed because Dad can’t do it himself.
Mama odda zmywarkę do naprawy, bo tata sam nie potrafi tego zrobić (naprawić).
słownik: mom – mamusia, dishwasher – zmywarka, to fix – naprawić, to do, did, done – robić
gramatyka: Mom will have – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
  

I got my husband to look after our children.
Skłoniłam męża, by zajął się dziećmi.
słownik: husband – mąż, to look after – opiekować się, zadbać, child – dziecko, rzeczownik nieregularny, l. mn.: children – dzieci
   
I eventually got my car repaired. It took them ages, though.

W końcu zreperowali mi samochód. Ale zajęło im to wieki.
słownik: to take, took, taken – brać, zabrać, age – wiek (w znaczeniu: stulecie), though – chociać, aczkolwiek, wszelako
gramatyka: I,got, it took – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika
   
I had the waiter bring some water.

Kazałem kelnerowi przynieść trochę wody.
słownik: waiter – kelner, to bring, brought, brought – przynieść, water – woda
   
How much should I pay for having my car washed?

Ile powinienem zapłacić za umycie mi samochodu?
słownik: to pay – płacić, car – samochód, to wash – myć
gramatyka: should – czasownik modalny używany do wyrażania opinii, że ktoś powinien coś zrobić.
   

I had the nurse take your temperature.
Kazałam pielęgniarce zmierzyć ci temperaturę.
słownik: nurse – pielęgniarka, to take, took, taken – wziąć, zabrać, tu: zmierzyć temperaturę
   

She had her tickets booked by the agency.
Zarezerwowała bilety za pośrednictwem agencji.
słownik: to book – zarezerwować, ticket – bilet
gramatyka: She had… – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika
    

I got the students to stop sleeping in class.
Kazałem studentom zaprzestać spania na zajęciach.
słownik: sleeping – spanie – rzeczownik odczasownikowy (gerund) od słowa sleep, slept, slept – spać,
    

In my village, they had a new school built.
W mojej wsi budują nową szkołę.
słownik: village – wieś, to build, built, built – budować, school – szkoła
   
I got the teenagers to go to bed early.

Kazałem nastolatkom iść do łóżka wcześnie.
słownik: teenager – nastolatek, to go, went, gone – iść, bed – łóżko, early – wcześnie
 
As far as I can see, he has had his computer repaired.

Z tego co widzę, naprawiono mu komputer.
słownik: as far as, – o ile…, to see, saw, seen – widzieć, to repair – naprawić
    

I had the dentist clean my teeth.
Kazałem dentyście oczyścić moje zęby.
słownik: dentist – dentysta, to clean – czyścić, tooth – ząb, rzeczownik nieregularny, l.mn.: teeth – zęby
   
Would you like to have your eyebrow pierced?

Czy chciałbyś przekłuć brew?
słownik: eyebrow – brew, to pierce – przekuć, przebić, przeszyć
gramatyka: czasownik modalny would – używany m.in. do wyrażania grzecznych próśb i ofet: Would + P + like + to + bezokolicznik
  

I got my friend to take her car.
Skłoniłem przyjaciółkę, by wzięła swój samochód.
słownik: friend – przyjaciel, przyjacółka, to take, took, taken – wziąć, zabrać, car – samochód
 
We had our wedding photos taken by a famous photographer.

Zdjęcia ze śłubu robił nam znany fotograf.
słownik: wedding – ślub, wesele, photo – zdjęcie, to take a photo – zrobić zdjęcie, famous – sławny, znany
gramatyka: We had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika
  

I had the cleaner wash the windows.
Kazałem sprzątaczce umyć okna.
Słownik: cleaner – sprzataczka, to wash – umyć, window – okno
  
Get your printer fixed at last!

Napraw wreszcie tę drukarkę!
słownik: printer – drukarka, to fix – naprawić, at last – w końcu
gramatyka: tryb rozkazujący – w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej tworzy się przez użycie czasownika w jego podstawowej formie bez żadnego zaimka osobowego
 

I got the toddler to eat her vegetables.
Skłoniłem malucha by zjadł warzywa.
słownik: toddler – szkrab, maluch, to eat, ate, eaten – jeść, vegetables – warzywa
 
I will have my car repaired as soon as I have enough money.

Oddam samochód do naprawy jak tylko będę mieć wystarczającą ilość pieniędzy.
słownik: as soon as – jak tylko, to fix – naprawić, car – samochód, enough – dość, wystarczająco, money – pieniądze
gramatyka: I tryb warunkowy – future tense (któryś w czasów przyszłych), if / as soon as / when / after / provided + present tense (któryś z czasów teraźniejszych, najczęściej present simple)
 

I had the secretary type the report.
Kazałem sekretarce przepisać to sprawozdanie.
słownik: secretary – sekretarka, to type – przepisać (na komputerze, na maszynie), raport – sprawozdanie, raport

 
I got the shop assistant to give me a discount.

Skłoniłem ekspedientkę, by dała mi upust.
słownik: shop assistant – sprzedawczyni, to give, gave, given – dać, dawać, discount – upust, zniżka
 
Hundreds of people had their homes destroyed by the hurricane.

= Hundreds of people were affected by the hurricane, which they did not cause.
Huragan zniszczył domy setkom ludzi.
słownik: to destroy – zniszczyć, hurricane – huragan, to affect – oddziaływać, wpłynąć, to cause – spowodować
 

I had the shop deliver the food.
Zleciłem, by dostarczono mi jedzenie ze sklepu.
słownik: shop – sklep, to deliver – dostarzyć, food – jedzenie
  
Can I have my tyres replaced? I don’t think I know how to do it.

Czy możesz wymienić mi opony? Chyba nie wiem, jak to zrobić.
słownik: tyre – opona, to replace – wymienić, zamienić,
gramatyka: czasownik modalny can – służy m.in. (tu) do wyrażania prośby, także do wyrażenia zdolności, umiejętności w czasie teraźniejszym oraz do wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości
 

I got the children to do their homework.
Kazałem dzieciakom odrobić lekcje.
słownik: child – dziecko, rzeczownik nieregularny, l. mn.: children – dzieci, homework – praca domowa, to do, did, done – zrobić
 
I must have my eyes tested by a specialist.

Muszę zbadać moje oczy u specjalisty.
słownik: eye – oko,, to test – testować, sprawdzić, specialist – specjalista
gramatyka: must – czasownik modalny używany m.in. do wyrażenia konieczności i obligacji (w teraźniejszości)
  

I got my colleague to help me write the report.
Skłoniłem kolegę, by pomógł mi napisać to sprawozdanie.
słownik: colleague – kolega, to help – pomóc, pomagać, to write – pisać
 

I had a picture of myself painted by an artist.
Artysta namalował mój portret.
słownik: picture – obraz, to paint – malować, artist – artysta
gramatyka: I had… – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed,
 

I had the security check phone records.
Kazałem strażnikom sprawdzić zapisy telefonów.
słownik: security – ochrona, to check – sprawdzić, phone – telefon, record – (tu) zapis, rejestr
  
I had my wallet stolen yesterday by a thief.

Wczoraj złodziej ukradł mi portfel.
słownik: wallet – portfel, thief – złodziej, to steal, stole, stolen – kraść
gramatyka: I had… – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika / czasownik regularny z końcówką -ed,
  

I had my sister check this maths exercise – she loves trigonometric functions.
Dałem mojej siostrze do sprawdzenia to ćwiczenie matematyczne – ona uwielbia funkcje trygonometryczne.
słownik: exercise – ćwiczenie, to love – kochać, uwielbiać, trygonometryczny – trygonometryczny, function – funkcja
  
Paul and Mary are having their house built at the moment so then they will be my neighbors.

Dom Paula i Mary jest teraz w budowie, więc potem będą moimi sąsiadami.
słownik: house – dom, to build, built, built – budować, neighbor – sąsiad
gramatyka: they will be my neighbours – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
gramatyka: Paul and Mary are having – czas present continuous (teraźniejszy ciągły) – używany tu: do wyrażenia czynności odbywającej się w danym momencie / okresie: podmiot + be w odpowiedniej formie (am, are, is) + czasownik z końcówką -ing
 

We had the waiter bring something to eat.
Kazaliśmy kelnerowi przynieść coś do jedzenia.
słownik: waiter – kelner, to bring, brought, brought – przynieść, przynosić, something – coś, to eat, ate, eaten – jeść
  
We are having the room painted at the moment.

Nasz pokój jest teraz malowany.
słownik: room – pokój, to paint – malować
gramatyka: We are having – czas present continuous (teraźniejszy ciągły) – używany tu: do wyrażenia czynności odbywającej się w danym momencie, czynności powtarzającej się wielokrotnie: podmiot + be w odpowiedniej formie (am, are, is) + czasownik z ing
    
Why didn’t you have Tom prepare this report?

Dlaczego nie kazałeś Tomowi przygotować to sprawozdanie.
słownik: to prepare – przygotować, report – sprawozdanie
gramatyka: why didn’t you go? – past simple, pytanie szczegółowe: why + did (didn’t) + podmiot + I forma czasownika
  

Can I have this parcel posted?
Czy mogę nadać (=mieć nadaną) tę paczkę?
słownik: parcel – paczka, to post – nadać (na poczcie), wysłać (pocztą)
gramatyka: czasownik modalny can – służy m.in. (tu) do wyrażania prośby, także do wyrażenia zdolności, umiejętności w czasie teraźniejszym oraz do wyrażenia prawdopodobieństwa w teraźniejszości
  

I had him rip the phone cord out of the wall.
Kazałem mu wyrwać telefon ze ściany.
słownik: to rip – rozerwać, pruć, to rip out – wyrwać, cord – sznur, phone – telefon, phone cord – przewód telefoniczny, wall – ściana
 
I hate ironing, hence I have all me shirts ironed at the dry cleaner’s on the corner.

Nienawidzę prasować, dlatego wszystkie koszule prasują mi w pralni na rogu.
słownik: to iron – prasować, hence – dlatego więc, skutkiem tego, dry cleaner’s – pralnia chemiczna,  on the corner – na rogu
gramatyka: ironing – gerund: rzeczowniki odczasownikowy – wiąże się z wykonywaniem jakiejś czynności, powstaje poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing
 

I found your sweater in the lab, so I had it dry-cleaned.
Znalazłem twój sweter w laboratorium, wiec kazałem go wyprać.
słownik: to find, found, found – znaleźć, sweater – sweter, lab – laboratorium, dry-clean – oczyścić na sucho (w pralni chemicznej)
gramatyka: I found, so I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika

  

I used to have my flat cleaned, but now I do it myself.
Kiedyś sprzątano mi mieszkanie, ale teraz sam to robię.
słownik: flat – mieszkanie, to clean – czyścić, sprzątać, to do, did, done – robić
gramatyka: konstrukcja used to – używana w odniesieniu do przeszłości, do opisywania: czynności, nawyków i przyzwyczajeń, które były regularne w przeszłości, ale obecnie nie mają już miejsca.
   
I am going to have Tom look at my old computer. Perhaps he will be able to mend it.

Zamierzam skłonić Toma, by zerknął na mój stary komputer. Może jemu uda się go naprawić.
słownik: to look at sth. – patrzeć na coś, old – stary, to be able to do sth. – być w stanie coś zrobić, to mend – naprawić
gramatyka: konstrukcja to be going to – służy do wyrażania planów na przyszłość, intencji, zamiaru, przewidywania, przeświadczenia, że coś będzie miało miejsce w przyszłości; budowa: podmiot + to be (am, is, are) + going to + I forma czasownika + reszta zdania
 
Are you going to have your new flat decorated by professionals?

Czy Twoje nowe mieszkanie będzie urządzone przez profesjonalistów?
słownik: flat – mieszkanie, to decorate – dekorować, professional – zawodowiec, profesjonalista, fachowiec

 

I am going to have the hairdresser dye my hair.
Planuje ufarbować włosy u fryzjera.
słownik: hairdresser – fryzjer, hair – włosy, to dye hair – farbować włosy


I lost my key. I will have to have another key made.

Zgubiłem klucze. Będę musiał wyrobić nowe (zlecić wyrobienie nowych)
słownik: to lose, lost, lost – zgubić, stracić, key – klucz, another – kolejny, następny, to make, made, made – robić
gramatyka: I lost – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika

I will have to – czas future simple – czas przyszły prosty: podmiot + will + I forma czasownika
 

I had him bring a printer and a laminating machine.
Kazałem mu przynieść drukarkę i urządzenie do laminowania.
słownik: to bring, brought, brought – przynieść, printer – drukarka, laminating machine – maszyna laminująca
 
Do you have your office cleaned, or do you clean it yourselves? How often do you have it cleaned?

Sprzątają wam biuro czy sami je sprzątacie? Jak często jest sprzątane?
słownik: office – biuro, to clean – czyścić, often – często, how often? – jak często?
gramatyka: Do you – czas present simple (teraźniejszy prosty), pytanie: Do + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania..?
 

Barry had Tim check last year’s figures.= Bruno got Tim to check last year’s figures.
Barry kazał Tomowi sprawdzić wszystkie dane z zeszłego roku.
słownik: to check – sprawdzić, last – ostatni, figure – (tu) cyfry, dane, year – rok
  
When was the last time you had your hair cut?

Kiedy ostatni raz ścinałaś włosy (=raz miałaś ścinane włosy)?
słownik: last – ostatni, last time – ostatni raz, hair – włos, włosy (niepoliczalny rzeczownik), to cut, cut, cut – ciąć, ściąć
  

They would have Ted do all the work himself, if they could. =

They would let Ted do all the work himself, if they could.
Gdyby mogli, pozwoliliby, żeby Tom sam wykonał całą robotę.
słownik: to do, did, done – robić, zrobić, all – wszystko, cała, work – praca
gramatyka: They would, if they could were. – II okres warunkowy:, would + I forma czasownika, if + past simple
 

Do you have a newspaper delivered to your house every day or do you go out and buy one?
Czy każdego dnia dostarczają ci gazetę do domu czy musisz wychodzić I kupować?
słownik: newspaper – gazeta (dziennik), to deliver – dostarczać, house – dom, every – każdy, to go (went, gone) out – wyjść, wychodzić, to buy, bought, bought – kupować
gramatyka: Do you have? – czas present simple (teraźniejszy prosty), pytanie: Do + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania..?
 

I have the gardener take care of everything.
Poprosiłem ogrodnika, by zadbał o wszystko.
słownik: gardener – ogrodnik, to take care of sb / sth – opiekować się kimś / czymś, zadbać o kogoś / o coś
  
In the last fight this boxer had his nose broken.

W ostatniej walce temu bokserowi złamano nos.
słownik: last – ostatni, fight – walka, boxer – bokser, nose – nos, to break, broke, broken – złamać
 

Have the next patient come in now please, nurse.
Proszę wprowadzić następnego pacjenta, siostro.
słownik: next – następny, patient – pacjent, to come in, came in, come in – wchodzić, nurse – pielęgniarka,
 

What are those workmen doing in your garden? O, we are having a garage built.
Co ci robotnicy robią w twoim ogrodzie? O, budujemy właśnie garaż.
słownik: workman – robotnik, to do, did, done – robić, garden – ogród, garage – garaż, to build, built, built – budować,
gramatyka: what are they doing – czas present continuous (teraźniejszy ciągły), zdanie pytające:

to be w odpowiedniej formie (am / are / is) + pomiot + czasownik z ing + reszta zdania


This coat is dirty. I must have it cleaned.

Ten płaszcz jest brudny. Muszę go oddać do czyszczenia.
słownik: coat – płaszcz, dirty – brudny, to clean – czyścić
gramatyka: must – czasownik modalny używany m.in. do wyrażenia konieczności i obligacji (w teraźniejszości)
 

He wanted a job to do, so I had him paint the kitchen.
Chciał jakiejś pracy, więc dałem mu kuchnię do malowania.
słownik: to want – chcieć, job – praca, to do, did, done – robić, to paint – malować, kitchen – kuchnia
gramatyka: He wanted, so I had – czas past simple – czas przeszły prosty: podmiot + II  forma czasownika
  
If you want to wear earrings, why don’t you have your ears pierced?

Skoro chcesz nosić kolczyki, dlaczego nie przekujesz sobie uszu (=nie pójdziesz, żeby ci przekuto)
słownik: to wear – nosić, earring – kolczyk, ear – ucho, to pierce – przekuć, przebić, przeszyć
 

I must get my dad to buy me a new computer.
Muszę skłonić tatę, by kupił nowy komputer.
słownik: must – musieć, to buy, bought, bought – kupić, new – nowy
 
Why did you go to the cleaner’s ? – I needed to have my jacket cleaned.

Po co idziesz do pralni? Muszę oddać kurtkę do prania.
słownik: cleaner’s – pralnia, to need – potrzebować, jacket – kurtka, , to clean – czyścić, wyczyścić
gramatyka: why did you go – past simple, pytanie szczegółowe: Why + did + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania?
 

I’m going to have you work with Martin for the first month or so.
Planuję, że przez pierwszy miesiąc czy coś koło tego będziesz pracować razem z Martinem.
słownik: to work – pracować, month or so – około miesiąca, first – pierwszy
gramatyka: konstrukcja to be going to… – służy do wyrażania planów na przyszłość, intencji, zamiaru, przewidywania, że coś będzie miało miejsce w przyszłości; budowa: podmiot + to be (am, is, are) + going to + I forma czasownika + reszta zdania
 
Have your car washed! It is very dirty!

Niech ci umyją samochód! Jest bardzo brudny!
słownik: car – samochód, to wash – myć, dirty – brudny, very – bardzo
gramatyka: Have your car washed! – tryb rozkazujacy – w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej tworzy się przez użycie czasownika w jego podstawowej formie bez żadnego zaimka osobowego.
 

I’ll have my assistant send you those documents later today.
Poproszę asystentkę, by wysłała ci te dokumenty jeszcze dzisiaj.
słownik: assistant – asystent, asystentka, to send, sent, sent – słać, wysłać, later – później, today – dzisiaj
  
We need to have our washing machine repaired A.S.A.P.

Musimy jak najszybciej dać tę pralkę do naprawy.
słownik: washing machine – zmywarka, to repair – reperować, a.s.a.p. – skrót od: as soon as possible – tak szybko, jak to możliwe
 

Why don’t we have the waiter bring us the check now so that we can leave quickly?
Może poprosimy kelnera, by teraz przyniósł nam rachunek, tak byśmy mogli szybko wyjść?
słownik: to bring, brought, brought – przynieść, check – (tu) rachunek, to leave, left, left – wyjść, wyjeżdżać, opuszcza

  
He’s so bad at French that he had his letter translated.

On jest tak kiepski we francuskim, że musiał zlecić tłumaczenie swojego listu.
słownik: to be bad at sth. – być złym w jakiejś dziedzinie, zle sobie roadzic z czymś, letter – list, to translate – tłumaczyć
 

I’m going to have you shadow Nancy for the first few days until you’re comfortable working on your own.
Chciałbym, żebyś przez pierwsze dni patrzyła co robi Nancy, zanim oswoisz się z samodzielną pracą.
słownik: to shadow – (tu) naśladować, pilnie obserwować, on your own – samemu, samodzielnie
 
At the end of winter she always has her coat cleaned.

Pod koniec zimy ona zawsze oddaje swój płaszcz do czyszczenia.
słownik: end – koniec, at the end – pod koniec, winter – zima, always – zawsze, coat – płaszcz, to clean – czyścić
 

Tomorrow, I will have my father repair my bicycle tyre.
Jutro tata zreperuje oponę w moim rowerze.
słownik: father – ojciec, tata, to repair – reperować, bicycle – rower, tyre – opona
gramatyka: I will have – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
 

Let me send an email to IT and have them give you access to the network.
Pozwól, że wyślę e-mail do działu IT i każę im umożliwić ci dostęp do sieci.
słownik: to let – pozwolić, to send, sent, sent – słać, wysłać, to give, gave, given – dać, dawać, access – dostęp
 
It was ages ago when I last had my nails done.

Wieki temu miałam ostatni raz zrobione paznokcie.
słownik: age – wiek, ages ago – wieki temu, nail – paznokieć, to do, did,done – robic, zrobić

Can you have him call me when he gets in?

Czy możesz mu przekazać, by zadzwonił do mnie, gdy wejdzie?
słownik: to call sb – zadzwonić do kogoś, to get in – wejść, wchodzić

They have had their house broken into recently.

Ostatnio włamali się im do domu.
słownik: break (broke, broken) into – włamać się, house – dom, recently – ostatnio
gramatyka: czas present perfectt (czas teraźniejszy zakończony) : podmiot + have / has + III forma czasownika + reszta zdania
 

If the Barry can’t attend the meeting, he’ll have Robin go instead.
Jeśli Barry nie będzie mógł wziąć udziału w spotkaniu, wyśle w zamian Robina.
słownik: to attend – uczęszczać, brać udział, meeting – spotkanie, to go, went, gone – iść, pójść, instead – zamiast
 

The hedge in the garden is much too high, I must have it cut.
Żywopłot w ogrodzie jest za wysoki, muszę zlecić jego przycięcie.
słownik: hedge – żywopłot, garden – ogród, too – zbyt, high – wysoki, to cut, cut, cut – ciąć, przyciąć
gramatyka: must – czasownik modalny używany m.in. do wyrażenia konieczności i obligacji (w teraźniejszości)
  

Why don’t you have Bill read that report?
Czemu nie każesz Billowi przeczytać to sprawozdanie?
słownik: report – sprawozdanie, raport
 

I don’t know exactly how much it’ll be. I’ll call the office and have them crunch the numbers.
Nie wiem dokładnie ile to wyjdzie. Zadzwonię do biura i każę im posiedzieć nad cyframi.
słownik: to know, knew, known – wiedzieć, exactly – dokładnie, to call – zadzwonić, office – biuro

  

The teacher had his pupils sing at Christmas mass last year.
W zeszłym roku nauczyciel kazał uczniom śpiewać podczas mszy bożonarodzeniowej.
słownik: teacher – nauczyciel, pupil – uczeń, to sing, sang, sung – śpiewać, mass – masza, Christmas – Boże Narodzenie
 

Nancy will have the children play games at the party.
Na imprezie Nancy skłoni dzieci do udziału w grach.
słownik: child – dziecko, rzeczownik nieregularny, l. mn.: children – dzieci, game – gra, to play – grać, bawić się
gramatyka: Nancy will have – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
  
I had my hair dyed too dark.

Ufarbowano mi włosy na zbyt ciemny kolor.
słownik: hair – włosy (rzeczownik niepoliczalny), to dye hair – farbować włosy, too – zbyt, dark – ciemny
  
She can’t have her husband take his medicine.

Ona nie może skłonić męża do brania lekarstwa
słownik: can – móc, husband – mąż, to take, took, taken – brać, medicine – lekarstwo
  
We will have the wedding organized in that church.

Nasz ślub zostanie zorganizowany w tym kościele.
słownik: wedding – ślub, wesele, to organize – organizować, church – kościół
gramatyka: we will have… – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
 

When can you get him to go with you?
Kiedy go zmusisz, żeby poszedł z tobą?
słownik: to go, went, gone – iść, pójśc, with – z
 
Are you going to have that dress taken in for the reception?

Czy oddasz tę sukienkę do zwężenia przed przyjęciem?
słownik: to take (took, taken) in a dress / blouse / skirt – zwężyć sukienkę, bluzkę, spódnicę, reception – przyjęcie, bankiet 
 

Can’t you get someone to help you with that job?
Nie możesz wziąć kogoś do pomocy w tej pracy?
słownik: someone – ktoś, to help – pomagć, job – praca
 
Tom has his lawn cut every three weeks.

Trawnik Toma jest przycinany co trzy tygodnie.
słownik: lawn – trawnik, to cut, cut, cut – ścinać, przycinać, strzyc (trawę), week – tydzień, every three weeks – co trzy tygodnie
 

The doctor got Richard to promise that he’d quit smoking.
Lekarz kazał Richardowi przyrzec, że rzuci palenie.
słownik: to promis – obiecać, to quit – rzucić, porzucić, to smoke – palić (papierosy), smoking – gerund: rzeczowniki odczasownikowy – wiąże się z wykonywaniem jakiejś czynności, powstaje poprzez dodanie do czasownika końcówki -ing
  

I am having cable TV installed tomorrow.
Jutro zainstalują mi telewizje kablową.
słownik: cable TV – telewizja kablowa, to install -instalować, tomorrow – jutro
gramatyka: czas present continuous (teraźniejszy ciągły) – używany tu: do wyrażenia czynności zaplanowanych: podmiot + be w odpowiedniej formie (am, are, is) + czasownik z końcówką -ing
  

I had my tooth removed yesterday.
Wczoraj usunięto mi ząb.
słownik: to remove – usunąć, tooth (l. mn.: teeth), yesterday – wczoraj
 
Get this clock fixed! It’s driving me crazy!

Niech ci naprawią ten zegar! Doprowadza mnie do szału!
słownik: clock – zegar, to fix – naprawić, to drive sb. Crazy – doprowadzać kogoś do szłu
gramatyka: Get …fixed! – tryb rozkazujący – w drugiej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej tworzy się przez użycie czasownika w jego podstawowej formie bez żadnego zaimka osobowego; it is driving… – czas present continuous (teraźniejszy ciągły) – używany tu: do wyrażenia czynności odbywającej się w danym momencie lub danym okresie czasu / do wyrażenia czynności powtarzającej się wielokrotnie: podmiot + be w odpowiedniej formie (am, are, is) + czasownik z końcówką -ing
  
We will have the packages delivered tomorrow.

Jutro dostarczą nam paczki.
słownik: package – paczki, to deliver – dostarczyć, tomorrow – jutro
gramatyka: We will have… – czas future simple (przyszły prosty): podmiot + will + I forma czasownika
 
You should have your suit cleaned.

Powinieneś oddać garnitur do pralni.
słownik: suit – garnitur, to clean – czyścić, wyczyścić,
gramatyka: czasownik modalny SHOULD, używany do wyrażenia rad, porad lub obligacji (słabszy od MUST)
 
When are you going to have the TV fixed?

Kiedy naprawisz telewizor?
słownik: to fix – naprawić

 
Did you have your eyes tasted at the clinic yesterday?

Zrobiłeś badanie oczu wczoraj w klinice?
słownik: eye – oko, to test – testować, sprawdzić, clinic – klinika, yesterday – wczoraj
gramatyka: Did you …? past simple (czas przeszły prosty), pytanie: Did + podmiot + I forma czasownika + reszta zdania?
 
Yes, I did. I had never had my eyes tested before.

Tak. Nigdy wcześniej nie miałem badanych oczu.
słownik: never – nigdy, eye – oko, to test – testować, sprawdzić
gramatyka: I had never had… – czas past Perfect (czas przeszły zakończony, tzw. zaprzeszły), używany do wyrażania czynności zakończonej przed jakimś momentem w przeszłości lub wyrażania czynności zakończonych przed inną czynnością przeszłą: podmiot + had + czasownik w III formie
  
I had to take a bus because I was having my car repaired.

Musiałem pojechać samochodem, bo mój samochód był w naprawie.
słownik: to take, took, taken – wziąć, zabrać, car – samochód, to repair – reperować
gramatyka: had to – forma przeszła od czasownika modalnego must
  
Have you ever had anything stolen?

Czy kiedykolwiek coś ci ukradziono?
słownik: anything – coś, cokolwiek, to steel, stole, stolen – ukraść
gramatyka: Have you had – czas present perfectt (czas teraźniejszy zakończony), pytanie ogólne: have / has +podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?