Angielski – konstrukcje z: get

Nowa strona 2

• czasownik get • przykłady

CZASOWNIK GET

czasownik get

• w podstawowym znaczeniu oznacza: dostać, zdobyć, zyskać


można go użyć zamiast innego czasownika, zwłaszcza w połączeniach z przyimkami i przysłówkami

 

w mowie potocznej get zastępuje często czasownik posiłkowy to be w stronie biernej czasowników

  You get sent. – Jesteś wysłany./ Wysyłają cię.

 

• w konstrukcji: get + rzeczownik + past participle (imiesłów bierny)

  get znaczy: spowodować, sprawić, kazać, przyczynić się do
  You get your hand scratched. – "Sprawiłaś", że miałaś dostałaś podrapane ręce. = Podrapałaś sobie ręce.
  I must get my hair cut. – Muszę kazać obciąć sobie włosy.
 

 

PRZYKŁADY

Now the camp is over I’d like to get a Job.
Teraz, kiedy obóz się skończył, chciałabym otrzymać pracę.

gramatyka: get – podstawowe znaczenie