Angielski – Forma gerund

• budowa • zastosowanie • przykłady

FORMA GERUND – GERUND

rzeczownik odsłowny, budowa: czasownik + końcówka ing

forma Gerund to rzeczownik odsłowny utworzony poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki "ing"gerund

  to read – czytać + ing = a reading – czytanie

 

• jako rzeczownik odsłowny występuje w tych samych funkcjach co zwykły rzeczownik – może więc być:

  podmiotem: Smoking is dangerous.- Palenie jest niebezpieczne.

  dopełnieniem: He hates visiting his uncle. – On nienawidzi odwiedzania swojego wujka.

  orzecznikiem:  I am tired of sitting here. – Jestem zmęczony siedzeniem tutaj.

  

uwaga: forma Gerund jest taka sama jak imiesłów czasu teraźniejszego

bezokolicznik

gerund

imiesłów

to read

to sing

a reading – czytanie

a singing – śpiewanie

reading – czytający, czytając      

singing – śpiewający, śpiewając

 

FORMY GERUND

gerund

strona czynna

strona bierna

geround present

writting – pisanie

I do not like writting –

Nie lubię pisania.

being tired – bycie zmęczonym

Your being tired does not justify you –

To, że jesteś  zmęczony, nie usprawiedliwia cię.

He denied being married. – On zaprzecza "byciu żonatym"

geround perfect

= perfect participle

having closed – zamknąwszy

Having closed the door, she walked away. – Zamknąwszy drzwi odeszła.

having been watching – oglądawszy

Having been watching she felt asleep. –

Oglądawszy telewizję zasnęła.

He complained of having been unjustly accused.

Skarży się że był niesłusznie oskarżony.

forma gerund perfect = perfect participle (imiesłów przeszły dokonany): zrobiwszy, kupiwszy 

  celem tej formy jest podkreślenie że czynność wyrażona gerund perfect jest wcześniejsza od czasownika głównego

  He complained of having been unjustly accused. – Skarży się że był niesłusznie oskarżony.
 

w języku polskim nie rozróżnia się rzeczowników odsłownych czasu teraźniejszego i przeszłego

  rozróżnia się tylko ich dokonaność i niedokonaność

  czytanie – przeczytanie, kończenie – skończenie

 

• w angielskim dokonaność można wyrazić za pomocą przyimków: on, upon, after, itp…,

  po których używa się najczęściej form Present Gerund, mimo że mamy na myśli czynność przeszłą

  On finishing work I left the office. – Po skończeniu pracy opuściłem biuro.

 

• angielski rzeczownik odsłowny strony biernej tłumaczy się na polski w sposób opisowy

  His being constantly tired worries me. – To, że on jest stale zmęczony, martwi mnie.

  Their having been offended with your words seems obvious. –  To, że oni byli urażeni twoimi słowami, wydaje się oczywiste.

 

przeczenie formy gerund

• przeczenie formy gerund tworzy się przez dodanie słówka: not

  There is no point in applying for the grant. – Ubieganie się o dotację nie ma sensu.

  There is no point in not applying for the grant. – Nie ubieganie się o dotację nie ma sensu.

 

ZASTOSOWANIE FORMY GERUND

• występuje po czasownikach:

  admit – przyznać się, avoid – unikać, advise  – doradzać, appreciate  – doceniać, complete –  kończyć, consider – rozważać,

  defer – odkładać w czasie, delay – opóźniać coś, deny – zaprzeczać, detest – nienawidzić, nie znosić, discuss – dyskutować,  

  dislike – nie lubić, dread – bać się, enjoy – dobrze się bawić, escape – uciekać, excuse –  usprawiedliwiać,  fancy – lubić, mieć  

  ochotę na, finish – skończyć, imagine – wyobrażać sobie, involve – dotyczyć, keep – kontynuować, like – lubić, love – kochać,

  mind – mieć coś przeciwko, mention – wspominać, miss – tęsknić za czymś, need – wymagać, postpone – odkładać na,

  practise – ćwiczyć, prevent – zapobiegać, permit – pozwalać, quit – rzucać, recall / recollect – przypominać sobie, recommend 

  polecać, report – donosić, resist – opierać się, stawiać opór, resume – wznawiać, risk – ryzykować, spend – wydawać, stand

  wytrzymywać, znosić coś, suggest – sugerować, stop – przestawać, tolerate – tolerować, understand – rozumieć

  Men usually dislike doing shopping. – Mężczyźni zazwyczaj nie lubią robienia zakupów.

  Women love going to a hairdresser. – Kobiety uwielbiają chodzić do fryzjera.

 

• występuje po czasownikach z przyimkami

  I’m interested in learning foreign languages. – Interesuję się nauką języków obcych.

  What you know about killing? – Co ty wiesz o zabijaniu?

  Thanks for telling me what to begin with. – Dzięki za to, że powiedziałeś mi, od czego zacząć.

  I’m tired of listening to the same jokes all over again. – Mam dość słuchania ciągle tych samych dowcipów.

 

• występuje po wyrażeniach:

  it’s no use – nie ma sensu, na nic się nie zda, have difficulty in – mieć trudności z, feel like – czuć jak, there is not much hope 

  of – nie ma nadziei na, can’t help – nie móc sobie poradzić, can’t stand – nie wytrzymywać, look forward to – czekać na, there is

  no harm in – nie ma nic złego w, there’s no point in – nie ma sensu, worth…seeing / visiting – warty…obejrzenia / zwiedzenia,

  to go…np. skiing / camping – jechać…np. na narty /   camping, it’s no good – nie ma nic dobrego w, there is no harm in – nie ma

  nic złego wbe used to – być, przyzwyczajonym do, get used to – przyzwyczaić się do czegoś,

  I can’t help laughing at him. – Nie mogę nie śmiać się z niego.

  It’s no use crying now.  – Nie ma sensu teraz płakać.

  This play is absolutely worth seeing.  – Ta sztuka jest absolutnie warta zobaczenia.

  There’s no point in carrying that discussion on. – Nie ma sensu kontynuować tej dyskusji.
 

• może być użyta zamiast bezokolicznika

  We intended to go = We intended going. – Zamierzaliśmy pójść.

  They began to fight. = They began fighting. – Oni zaczęli walczyć.

  użycie formy gerund lub formy z bezokolicznikiem może zmienić sens zdania

  nie ma żadnej uniwersalnej formuły kiedy należy użyć bezokolicznika a kiedy formy gerund trzeba "po prostu"

  przerobić tyle przykładów żeby takie rozróznienie było intuicyjne   

  I regret telling you the truth. –  Żałuje, że powiedziałem ci prawdę.

  I regret to tell you that you’re not invited. – Przykro mi ci powiedzieć, że nie zostałes zaproszony.
 
He stopped looking at her. – Przestał patrzeć na nią.

  He stopped to look at her. – Zatrzymał się, aby popatrzeć na nią.

  I didn’t remember talking to you. – Nie pamiętałem rozmowy z tobą.
  I didn’t remember to talk to you. – Nie pamietałem, żeby porozmawiać z tobą.
  He stopped smoking many years ago. – On przestał palić wiele lat temu.
  He stopped to smoke a cigarette in the street. – On zatrzymał się, żeby zapalić papierosa na ulicy.
  The doctor advised taking exercise. – Lekarz doradził gimnastykę.
  The doctor advised to take exercise. – Lekarz doradził mu żeby się gimnastykować

  Don’t allow her to come home that late at night. – Nie pozwalaj jej wracać do domu tak późno w nocy.
  Security guards don’t allow entering the building. – Ochroniarze nie pozwalają wejść do budynku.

 

• po czasownikach remeber i forget  bezokolicznik odnosi się do przyszłości a forma gerund do przeszłości

  I will not forget to lock the door. – Nie zapomnę zamknąć drzwi.

  I will not forget dancing with her. – Nie zapomnę tańczenia z nią.

  Will she remember to come? – Czy będzie pamiętała żeby przyjść?

  Will she remember meeting me? – Czy będzie pamiętała, że mnie spotkała?  

  * po niektórych czasownikach występują tylko formy bezokolicznika,

    np: want – chcieć, wish – życzyć, hope – mleć nadzieję, deserve – zasługiwać

 

 

PRZYKŁADY

After a week of quarrelling an arbitration board was chosen consisting of 3 unmarried men and 3 unmarried women.
Po tygodniu sprzeczek została wyznaczona komisja arbitrażowa, złożona z 3 nieżonatych mężczyzn i 3 niezamężnych kobiet.

 

Thinking is good jn the morning.

Dobrze jest myśleć rano. dosłownie: myślenie (podmiot).

 

Quite a lot of people, however, like thinking in the evening.

Wielu ludzi jednak woli myśleć myślenie wieczorem. (orzeczenie).

 

The proof of the pudding is In the eating.

Dowód, że pudding jest dobry, znajdziemy w smaku w jedzeniu. (okolicznik)

 

I enjoy swimming in the sea.

Lubię pływać w morzu.

 

Would you mind opening the window?

Czy byłbyś łaskaw otworzyć okno?

 

I enjoy playing games.

Sprawia mi przyjemność granie w gry.

 

We went skiing in the afternoon.

Popołudniu poszliśmy na narty.

 

There is no harm in horse riding.

Nie ma nic złego w jeździe konnej.

 

It’s no use waiting.

Na nic się nie zda czekanie.