Angielski – Future Prefect in the Past

• future perfect in the past – t

• future perfect in the past – teoria

FUTURE PERFECT IN THE PAST

would have + III forma czasownika (wykorzystywany głownie w III okresie warunkowym)

zastosowanie

czasu Future Perfect in the Past używa się:

chcąc wyrazić przypuszczenie dotyczące przeszłości

  I would have done – byłbym zrobiłby, you would have died – byłbyś zginął; she would have bought it – byłaby to kupiła

 

w mowie zależnej i w III okresie warunkowym (patrz: III okres warunkowy)

  If he had met him he would have known all. – Gdyby go spotkał, byłby wiedziałby wszystko

 

• w zdaniach podrzędnych zamiast Future Perfect jeżeli orzeczenie zdania głównego jest w czasie przeszłym

  He said he would have taken the exam by Monday. – Powiedział, że zda egzamin do poniedziałku.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytająca

przeczenie

I would have gone.

Would I have gone?

I would not have gone.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

should / would + podmiot + have + III forma czasownika

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

 

PRZECZENIA

would + not = won’t, shall + not = shan’t

 

 

PRZYKŁADY

If you weren’t my friend I would have done that.

Gdybyś nie był moim przyjacielem zrobiłbym to.


He even asked me what I would have done different.

Nawet zapytał, co teraz zrobiłbym inaczej.


Who would have thought it possible?

Kto by pomyślał, że to możliwe?


would have thought about who you are, and trusted my gut.

Pomyślałabym o tym kim jesteś i zaufała moim przeczuciom.


She would have made a good leader one day.

Byłaby z niej kiedyś wspaniała przywódczyni.


I mean, you would have made a great mother.

To znaczy, byłabyś wspaniałą matką.


You probably would have made me tell Tony and the police.

Pewnie kazałbyś mi powiedzieć o tym Tony’iemu i policji.

 

I sometimes wonder if I would have made different choices.

Czasami zastanawiam się, czy dokonałbym innych wyborów.


The stuff would have made me rich.

Te rzeczy mogłyby uczynić mnie bogatym.


None of this would have happened if Joey had stayed away.

Nic takiego by się nie stało, gdyby Joey trzymał się z daleka.


Without you, none of that would have happened.

Bez ciebie, nic by się nie stało.


Well, none of this would have happened if…

Nic z tych rzeczy by się nie wydarzyło, gdyby…


Bo is growing up faster than we would have liked, yes.

Bo dorasta szybciej niż byśmy chcieli.


Or you would have liked me in spite of everything.

A może polubiłbyś mnie pomimo wszystko.


He would have liked that you came.

Na pewno ucieszyłby się, że przyszedłeś.


I actually think my mother would have liked you.

Właściwie to sądzę, że moja matka, by cię polubiła.