Angielski – Future Perfect Tense

• future perfect tense – teoria

• future perfect tense – teoria • przykłady

THE FUTURE PERFECT TENSE 

will + have + III forma czasownika (rzadko używany)

zastosowanie

czasu Future Perfect używa się aby wyrazić:

• czynność która będzie wykonana przed jakimś momentem w przyszłości.

  She will have passed all exams by Tuesday. –  Ona zda wszystkie egzaminy do wtorku.

• przypuszczenie, że czynność już została wykonana:

  He will have bought the tickets by now. – On z pewnością już kupił bilety.

 

budowa

forma twierdząca

forma pytąjaca

przeczenie

I, you, he, she, it will have gone.

We, you, they will have gone.

Will I, you, he, she, it have gone?

Will we, you, they have gone?

I, you, he, she, it will not have gone.

We, you, they will not have gone.

pytania i przeczenia

PYTANIA OGÓLNE

shall / will + podmiot + have + III forma czasownika

Will he have come before midnight? – Czy on przyjdzie przed północą?

 

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE

słówko pytające + szyk pytania ogólnego

What time will the film have finished? – Przed którą skończy się film?

 

PRZECZENIA

will + not = won’t, shall + not = shan’t

The film won’t have finished by midnight. – Film nie skończy się przed północą.

 

określenia czasu charakterystyczne dla future perfect tense

by: midnight / tomorrow / next week – do: północy / jutra / przyszłego tygodnia

określenie czasu może znajdować się zarówno na początku, jak i na końcu zdania

 

 

PRZYKŁADY

By 1985 I shall have learned English for ten years.
W 1985 r. będę się juz 10 lat uczył będę miał za sobą języka angielskiego.

 
He will have finished his writing by five o’clock.
On ukończy pisanie na godzinę piątą lub: do piątej.

  
I shall have come home before you leave.
Przyjdę do domu, zanim wyjdziesz.

 

The ceasefire will have finished by midnight.
Zawieszenie broni skończy się przed północą.

 

He will have bought the tickets by now.
On z pewnością już kupił bilety.

 

Will he have come before midnight?
Czy on przyjdzie przed północą?

 

What time will the meeting have finished?

O której skończy się spotkanie?

 

Will you have sold your car by Monday?
Czy sprzedasz samochód przed poniedziałkiem?


By the time she decides at last, he will have married someone else.

Do czasu kiedy ona się wreszcie zdecyduje, on już poślubi kogoś innego.


Where will you have bought the new wedding dress before Saturday?

Gdzie do soboty kupisz nową suknie ślubną?


I hope I will have finished this work by the end of the week.

Mam nadzieję, że skończę tę pracę do końca tygodnia.

 

He will have probably passed all exams by Tuesday.
On chyba zda wszystkie egzaminy do wtorku

 

She won’t have left the prison before the 2017.

Ona nie opuści więzienia przed rokiem 2017.