Angielski – konstrukcje z find

Nowa strona 2

• konstrukcje z find •  przykłady

FIND

wyrażanie opinii

czasownik find oprócz swojego podstawowego znaczenia: znajdować, używany jest także także do wyrażenia opinii lub stosunku mówiącego do przedmiotu rozmowy – w takim znaczeniu find tłumaczone jest na język polski jako: uważać, że; sądzić, że i występuje w konstrukcjach:

  

podmiot + find + something + przymiotnik

I find this movie extremely interesting. – Uważam, że ten film jest niezwykle interesujący.


podmiot + find it + przymiotnik + to do sth

I find it hard to understand. – Trudno mi to zrozumieć (dosł. Uważam to za trudne do zrozumienia)


podmiot + find + gerund

He finds living in the city very stressful. – Życie w mieście wydaje mu się bardzo stresujące.

  

 

PRZYKŁADY

Do you find John difficult to talk to?

Czy wydaje ci się, że trudno ci jest dogadać się z Johnem?

słownik: to talk – rozmawiać, gadać, difficult – trudny

 

I don’t find him an easy person to get on with.

On nie wydaje mi się osobą, z którą łatwo się dogadać.

słownik: to get on with someone – dogadywać się z kimś, person – osoba

 

She doesn’t find it easy to talk about her problems.

Nie jest jej łatwo rozmawiać o swoich problemach.

słownik: to talk – rozmawiać

 

I have found French cuisine both delicious and very different from the Polish one.

Uważam kuchnię francuską za zarówno przepyszną, jak i bardzo odmienną od polskiej.

słownik: cuisine – kuchnia (jako sposób gotowania), delicious – pyszny

  

Why do we find it so difficult to make some new friends at school?

Dlaczego jest nam tak nam trudno znaleźć nowych przyjaciół w szkole?

słownik: to make friends – zaprzyjaźnić się, at school – w szkole

 

Since the accident, my dog finds it difficult to run.

Od czasu wypadku mój pies ma trudności z bieganiem.

słownik: accident – wypadek, to run, run, run – biegać

  

I find it hard to understand him.

Ciężko mi go zrozumieć.

słownik: hard – trudno, ciężko, to understand sb. – zrozumieć kogoś

 

I still find it difficult to believe that he decided to divorce her.

Wciąż trudno mi uwierzyć, że postanowił się z nią rozwieść.

słownik: to believe – uwierzyć, to decide – zdecydować, to divorce sb. – rozwieść się z kimś

  

She finds it hard to concentrate when he is around.

Trudno jest się jej skoncentrować, gdy on jest w pobliżu.

słownik: to concentrate – skoncentrować, hard – trudno, ciężko, to be around – być w pobliżu

 

I have found this course very motivating.

Uważam, że ten kurs był bardzo motywujący.

słownik: course – kurs, motivating – motywujący

   

Would you find it easy to learn Japanesse?

Czy byłoby Ci łatwo nauczyć się japońskiego?

słownik: to learn, learnt (learned), learnt (learned) – uczyś sie, dowiedzieć się

  

I find it a bit funny that he resigned.

Uważam, że to trochę śmieszne, że zrezygnował.  

słownik: a bit – trochę, odrobinę, funny – dziwne, śmieszne, to resign – zrezygnować

  

At first he found it hard to believe.

Na początku trudno mu było w to uwierzyć.

słownik: to believe – wierzyć, hard – trudno, ciężko

  

I am sending this book to you as I thought you might find it interesting.

Przesyłam Ci tę książkę, jako że pomyślałam, że może wydać Ci się interesująca.

słownik: to send, sent, sent – wysłać, przesłać

    

Bob recommends all Agatha Christie stories as he finds most of them really gripping.

Bob poleca wszystkie książki Agaty Christie, gdyż uważa, że większość z nich naprawdę trzyma w napięciu.

słownik: to recommend sth – polecać coś, most of – większość, gripping – trzymające w napięciu, ekscytujące

   

He found the exam easy.

Dla niego ten egzamin był łatwy.

słownik: easy – łatwy

   

I find him really attractive, but I find it really hard to talk to him.

Uważam, że jest bardzo atrakcyjny, ale trudno mi sie z nim rozmawia.

słownik: attractive – atrakcyjny, hard – ciężko, trudno, to talk – rozmawiać

  

How did he find the weather there?

Jak podobał mu się tamtejsza pogoda?

słownik: weather – pogoda

  

I found their habits strange at first, but I got used to them eventually

Na początku ich zwyczaje wydawały mi się dziwne, ale w końcu się do nich przyzwyczaiłem.

słownik: habit – zwyczaj, strange – dziwny, at first – na początku, początkowo, toget used to sth – przyzwyczaić się do czegoś, przywyknąć, eventually – w końcu

  

I don’t think she will find it difficult to persuade him.

Nie sądzę, by trudno jej było go przekonać.

słownik: to think, though, thought – myśleć, to persuade – przekonać

  

I didn’t find it surprising that she got fired.

Wcale mnie nie zdziwiło, że została zwolniona.

słownik: surprising – dziwne, niespodziewane, zaskakujące, to get fired – zostać zwolnionym, wyrzuconym (z pracy)

   

I am sure you will not find it hard to get to our house – you just can’t miss it.

Jestem pewien, że nie sprawi ci kłopotu znalezienie naszego domu – po prostu nie można go przegapić.

słownik: to be sure – być pewnym, hard – trudno, ciężko, house – dom, just – po prostu, to miss – ominąć, przeoczyć, także – zaprzepaścić, tęsknić

  

She found her studies really engrossing when she familiarized herself with a lot of new teaching techniques.

Odkryła, że jej studia są naprawdę wciągające, gdy zapoznała się z wieloma nowymi technikami nauczania.

słownik: engrossing – absorbujący, to familiarize oneself with sth. – zapoznać się z czymś, technique – technika, teaching – nauczanie

  

Mary found his questions quite embarassing.

Mary uznała jego pytania za dość kłopotliwe.

słownik: question – pytanie, embarassing – kłopotliwe, żenujące

  

When Tom started working with them, he found them rather annoying.

Gdy Tom zaczął z nimi pracować, wydali mu się trochę denerwujący.

słownik: to start – zacząć , rozpocząć, to work – pracować, annoying – irytujący, denerwujący

  

I don’t find this joke funny at all – quite the opposite!

Ten żart w ogóle mnie nie bawi – wręcz przeciwnie!

słownik: joke – żart, funny – śmieszny, quite – całkiem, zupełnie, opposite – odwrotnie

  

If I found his proposal reasonable, I would accept it

Gdyby ta propozycja wydała mi się rozsądna, przyjęłabym ją.

słownik: proposal – propozycja, reasonable – rozsądna, to accept – akceptować, przyjąć

gramatyka: drugi okres warunkowy (second conditional) – odnosi się do mało prawdopodobnej sytuacji teraźniejszej lub przyszłej:

If + Past Simple + Future in the Past)