Angielski – konstrukcje: either…or; neither…nor; both…and

Nowa strona 2

EITHER…OR – albo…albo  NEITHER…NOR – ani…ani  BOTH…AND – zarówno

either… or… – albo…, albo…

w konstrukcji: either…or mogą występować zarówno rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, jak i zaimki

I’ll have either a glass of wine or just an orange juice.  Napiję się albo kieliszek wina, albo tylko soku pomarańczowego.

We’ll either go on foot or take a taxi.  Albo pójdziemy piechotą, albo weźmiemy taksówkę.

    

neither… nor… – ani.., ani…

w konstrukcji neither…nor mogą występować rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki oraz zaimki.

Jane’s new boyfriend is neither intelligent nor handsome.  –

Nowy chłopak Jane nie jest ani inteligentny, ani przystojny.

I eat neither meat nor fish. – Nie jem ani mięsa, ani ryb.

       

both… and… – zarówno…, jak i….

w konstrukcji z both można użyć rzeczowników, czasowników, przymiotników i zaimków

Both Mary and Tom took their driving tests. – Zarówno Mary, jak i Tom zdawali egzamin na prawo jazdy.

Both diving and climbing are dangerous sports. –

Zarówno nurkowanie, jak i wspinaczka to niebezpieczne sporty.

 

 

PRZYKŁADY

Each record has to be either fixed-length or comma-separated.
Każdy zapis powinien być albo stałej długości, albo oddzielony przecinkami.

 

Your records are either deleted, omitted or missing.
Wasze akta są albo usunięte, albo zniszczone, albo zaginione.


All court witnesses either disappeared or became amnesiac.

Wszyscy świadkowie albo znikają albo dostają amnezji.


My guess would be they’re either dead or paralyzed by now.

Zgaduję, że albo są teraz martwi albo sparaliżowani.


Now Sarajevans must either surrender their city or try to defend it.

Teraz mieszkańcy Sarajewa muszą albo poddać swoje miasto albo starać się je obronić.


You are either lying or spectacularly ignorant.

Albo kłamiesz albo jesteś niewiarygodnym ignorantem.


You can either mail this in or drop it off.

Możesz to wysłać pocztą albo przynieść osobiście.


This can either be your biggest failure or your greatest triumph.

To będzie wasz największy triumf albo największa porażka.


Everything you do is either worthless or sadly amusing.

Wszystko, co zrobisz, jest bezużyteczne albo wzbudza politowanie.


All of our staff members are either legal aliens or citizens.

Wszyscy nasi pracownicy są albo legalnymi imigrantami lub obywatelami.


It was either bring him aboard or let him die.

Pozostało nam przenieść go na pokład, albo pozwolić mu umrzeć.

 

I see that neither you nor your friends listen to reason.
Widzę, że ani ty ani żaden z twoich przyjaciół nie słuchacie głosu rozsądku.


There’s neither right nor wrong.

To nie jest ani właściwe, ani niewłaściwe.


Here there is neither liquor, nor beautiful women.

Nie ma tu ani trunków ani pieknych kobiet.


Without this, neither victory nor death has meaning.

Bez tego ani zwycięstwo ani śmierć nie mają znaczenia.


You’ll neither listen to me nor your grandma.

Nie chcesz słuchać ani mnie ani swojej babci.


Without money neither love nor lovers last.

Bez pieniędzy nie ma miłości, ani kochanków.


These measures are neither new nor temporary.

Sankcje te nie są ani czymś nowe, ani tymczasowym.


John Smith is neither armed nor dangerous.

John Smith nie jest ani uzbrojony, ani niebezpieczny.


These two aspects are neither incompatible nor contradictory, but complementary.

Te dwa aspekty nie są ani ze sobą niezgodne ani sprzeczne, lecz wzajemnie się dopełniają.


This classification is neither logical nor transparent.

Klasyfikacja ta nie jest ani logiczna, ani przejrzysta.


This approach will be neither easy nor quick.

Wypracowanie takiego podejścia nie będzie ani łatwe, aniszybkie.


Disengagement is neither artful nor effective.

Uległość nie jest ani mądra, ani skuteczna.


We can neither advance nor retreat.

Nie możemy ani ruszyć w przód, ani się wycofać.

 

Forests provide both resources and ecosystem functions.
Lasy zapewniają zarówno zasoby, jak i funkcje ekosystemowe.


The government risks losing both legitimacy and political support.

Rządowi grozi zarówno utrata legitymacji, jak i poparcia politycznego.


This Agreement is both ambitious and essential.

Umowa ta jest zarówno ambitna, jak i niezbędna.


It may include both legal persons and individuals.

Może on obejmować zarówno osoby prawne, jak i fizyczne.


Cross-border cooperation is necessary both at administrative and technical level.

Współpraca transgraniczna jest niezbędna zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i technicznym.


Terrorism must be fought at both national and international levels.

Terroryzm musi być zwalczany zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie.


These rules must encompass both requirements and sanctions.

Te przepisy muszą zawierać zarówno wymogi, jak i sankcje.


The airport handles both civil and military aircraft.

Port lotniczy obsługuje zarówno samoloty cywilne, jak i wojskowe.