Angielski – czasowniki modalne: dare

DARE – śmieć, ośmielać się

zastosowanie

dare może występować jako czasownik specjalny lub zwykły

jako czasownik zwykły ma także znaczenie: wyzwać, sprowokować

  I dared him to accept the challenge. – Sprowokowałem go do przyjęcia tego wyzwania.

• jako czasownik specjalny

  – wyraża oburzenie: śmieć, warzyć się, np. How dare you come to my place! – Jak śmiesz przychodzić do mego domu!

  – wyrażenie I dare say oznacza: przypuszczam, np. I dare say you are mistaken. – Przypuszczam, że się mylisz.

  – występuje tylko czasie teraźniejszym

    a. czas przyszły wyraża się za pomocą czasu teraźniejszego

        He dare not (daren’t) come tomorrow On się nie ośmieli przyjść jutro.

    b. czas przeszły za pomocą konstrukcji: dare + Perfect Infinitive:
       I daren’t have gone into the garden last night. – Wczoraj wieczorem nie śmiałem wejść do ogrodu.
 

budowa

twierdzenie: dare + czasownik w bezokoliczniku (bez "to") – forma dare jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie: tworzone jest przez inwersję np. dare I?

przeczenie: dare not = daren’t

  

 

PRZYKŁADY