Angielski – Czasowniki posiłkowe

• czasowniki posiłkowe • to be • to have • to do

CZASOWNIKI POSIŁKOWE  – AUXILIARY VERBS

to be, to have i to do

czasowniki: to be, to have, to do, mogą występować jako:

czasowniki zwykłe: o znaczeniach: być, mieć, robić

czasowniki posiłkowe: pełniące funkcje wyłącznie pomocnicze i służące do tworzenia: zdań  

  pytających, przeczących,  czasów złożonych oraz strony biernej

zestawienie form czasowników posiłkowych

infinitive 

bezokolicznik

present simple 

czas teraźniejszy

past simple

czas przeszły

past pariciple

imiesłów czasu przeszłego

present pariciple   

bezokolicznik + ing

to be

to have

to do

am / is / are

have / has

do / does

was / were

had

did

been

had

done

being

having

doing

TO BE

to be: jako czasownik zwykły

• ma znaczenie: być, istnieć, znajdować się, szczególnie w zwrotach: there is – jest, znajduje się, there are – są, znajdują się

  She is in the garden. – Ona jest w ogrodzie.

  There are many people in the hall. – W sali znajduje się wiele ludzi.

• to be przybiera formy

  – being: w czasach Continuous: Why are you being so mean to him? – Dlaczego jesteś dla niego taka złośliwa?

  – was, ware: w czasch Past:  I was in India last year. – Byłem w Indiach w zeszłym roku.

  – been: w czasach Perfect: I have been to India twice. – Dwa razy byłam w Indiach.

to be: jako czasownik posiłkowy

• używany jest do tworzenia formy ciągłej – continuous (we wszytskich czasach)

  I am eating a cake now. – Teraz jem ciastko.

  I have been reading a book for an hour. – Czytam tę książkę od godziny.

używany jest do tworzenia strony biernej – passive voice (we wszystkich czasach)

  I am asked many questions. – Zadaje mi się wiele pytań.

konstrukcje z czasownikiem: to be

there is, there are,

• konstrukcje: there is/are oznaczają, że w danym miejscu znajduje się (występuje) jakaś rzecz lub zjawisko

• konstrukcje there is/are mogą występować w różnych czasach gramatycznych

  np: there was, there will be

• w konstrukcji z there is/are rzeczowniki często występują z określnikami some, any

• konstrukcje there is/are można stosować w pytaniach o liczbę lub ilość

  How much petrol is there in the canister? – Ile benzyny jest w kanistrze?

  How many cigarettes are there in this packet? – Ile papierosów jest w tej paczce?

• budowa

  – twierdzenie: there is, there are:

    There is a loaf of bread on the table.- Na stole jest / znajduje się bochenek chleba.

  – pytanie: tworzone są przez inwersję: is there?, are there?:

    Is there a hotel near here? – Czy w pobliżu znajduje się jakiś hotel?

  – przeczenie: tworzone jest przez dodanie słówka: not

    there is not (there isn’t) / there are not (there aren’t)

    * ain’t: słówka ain’t można w mowie potoczne używać zamiast:

       am not, is not, are not, has not, have not, there isn’t, there aren’t

to be to 

• konstrukcja: to be to, oznacza zobowiązanie, czynność postanowioną lub zaplanowaną w stosunku do wykonawcy

  przez inne osoby lub narzuconą przez sytuację, w języku polskim sens taki wyraża się używając czasownika “mieć”

  He is to drink it. – On ma to wypić. He is to give a speech. –  Ma przemawiać.

• konstrukcja ta może wyrażać również nakaz lub instrukcję

  We are to greet the guests at the airport. – Mamy przywitać gości na lotnisku.

  She is to babysit her sister on Saturday evening. – Ona ma opiekować się siostrą w sobotni wieczór

  The conference is to take place next week. – Konferencja ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

  * zwrot: to be to, można zastąpić konstrukcją: to be supposed:

    He is supposed to drink it. – On ma to wypić

how much + to be

to be w połączeniu z how much znaczy: kosztować:

How much is this cake? – Ile kosztuje to ciastko?

  WILL

  zastosowanie

  • shall i will służą do tworzenia czasu przyszłego

    I will not go to school tomorrow. – Nie pójdę jutro do szkoły.

  • do wyrażenia próśb w zdaniach o konstrukcji pytającej

    Will you open the window, please? – Czy otworzysz okno, proszę?

  • will stosuje się mówiąc o złośliwości rzeczy martwych

    This machine will not work. – Ta maszyna nie działa. 

  • po zwrotach typu: it’s necessary – jest konieczne, it is strang – jest rzeczą dziwną, it is advisable – jest wskazane

    it is impossible – jest rzeczą niemożliwą

    It is necessary that John should give up smoking. – Jest rzeczą konieczną, aby John przestał palić.

    It is advisable that they should come to an understanding. – Jest wskazane, aby doszli do porozumienia.

  budowa

  twierdzenie: will + bezokolicznik (bez “to”), forma must jest taka sama dla wszystkich osób

  • pytanie: tworzone jest przez inwersję np. Will I?

  • przeczenie: will not = won’t

TO HAVE

to have: jako czasownik zwykły

• ma znaczenie: mieć, posiadać: I have a new car. – Mam nowy samochód.

  – w języku angielskim have jako czasownik zwykły nie wymaga użycia czasownika posiłkowego “to do” do tworzenia pytań

     pytania tworzy się inwersję – przesunięcie wyrazu have lub has przed podmiot a przeczenia przez dodanie słówka not:

     Have you enought money to buy a car? – Czy masz dość pieniędzy, aby kupić samochód?

     I have not. – Nie mam.

  – w języku amerykańskim pytania i przeczenia z have tworzy się przy pomocy czasownika posiłkowego “to do”

    Do you have enough money to buy a car? – Czy masz dość pieniędzy, aby kupić samochód? I don’t have – Nie mam

    obydwie formy można traktować jako poprawne.

to have / to have got: obydwa czasowniki oznaczają: mieć, posiadać, to have got: używane jest w mowie potocznej

   I have a beautiful car. = I have got a beautiful car. – Mam piękny samochód.

• to have w konstrukcji: to have to, oznacza: musieć coś zrobić

  We have to talk about the case. – Musimy porozmawiać o tej sprawie.

  konstrukcja: to have to, w przeciwieństwie do czasownika modalnego: must, może być używany we wszystkich czasach

  czas przeszły: had to + bezokolicznik, czas przyszły: will have to + bezokolicznik

  * zamiast must i have w znaczeniu musieć to w mowie potocznej używa się wyrażenia: got to, w skrócie: gotta

• to have – może oznaczać spożywanie posiłków, wydawanie przyjęć, branie kąpieli

  w takich przypadkach to have może występować w formie ciągłej

  We are having breakfast. – Jemy śniadanie. He is having a party. – On wydaje przyjęcie.

  She is having a bath. – Ona bierze kąpiel.

to have: jako czasownik posiłkowy

używany jest do tworzenia czasów typu Perfect

• present perfect: have / has + III forma,

  present perfect continuous:  have / has + been + czasownik z ing

• past perfect: had + III forma czasownika,

• past perfect continuous: had + been + czasownik z ing

  I have worked for three hours. – Pracowałem przez trzy godziny.

konstrukcje z have

have + dopełnienie + III forma czasownika

(to have something done) konstrukcja oznacza, że kazaliśmy komuś coś zrobić, można ją stosować we wszystkich czasach w konstrukcji tej wykonawca nie jest wskazany

I had my car repaired yesterday. – Kazałem wczoraj naprawić mój samochód.

We are having our house painted at the moment. – Zleciliśmy malowanie domu.

have + dopełnienie + bezokolicznik

ma takie same znaczenie jak konstrukcja: to have something done, ale w tej konstrukcji wykonawca jest wskazany

We had the waiter bring something to eat. – Kazaliśmy kelnerowi przynieść coś do jedzenia.

Why didn’t you have John prepare this report? – Dlaczego nie kazałeś Jankowi przygotować tego sprawozdania?


had better

konstrukcja: had better, odpowiada polskiemu: lepiej bym, lepiej byś, lepiej byście

She had better stop quarrelling with her brother. – Lepiej żeby przestała się kłócić ze swoim bratem.

I had better hurry up. – Lepiej żebym się pośpieszył.


konstrukcja: must + have + III forma

• umożliwia użycie: must, w odniesieniu do przeszłości

• wyraża domysł, możliwe wyjaśnienie aktualnego stanu rzeczy

  I must have left my mobile at home. – Musiałem zostawić komórkę w domu.

  He must have slept when I was knocking at the door. – On musiał spać, gdy pukałam do drzwi.

• czasownik: must, może być użyty w połączeniu z czasem przeszłym w mowie zależnej

  She told me I must be there on time. – Powiedziała mi, że muszę być tam na czas.

TO DO

to do: jako czasownik zwykły

• ma znaczenie: robić, czynić

  w tym znaczeniu pytania i przeczenia tworzy się przy pomocy czasownika to do jako czasownika posiłkowego:

  Do you do it every day? – Czy robisz to codziennie?  What do you do? – Co robisz?

  Don’t do that! – Nie rób tego!

• to be przybiera formy

  do / does: w czasie Present Simple, doing: w czasach Continuous,

  did: w czasch Past, done: w czasach Perfect

to do: jako czasownik posiłkowy

• służy do tworzenia przeczeń i pytań w czasach: Present Simple: do, does i Past Simple: did

  Present Simple: Do you like him? I don’t. – Czy go lubisz? Nie.

  Past Simple: Did you like him? I didn’t  – Czy go lubiłać? Nie.

• służy do tworzenia formy przeczącej trybu rozkazującego

  Don’t touch it! – Nie dotykaj tego! Don’t insist on our going there! – Nie nalegaj żebyśmy tam poszli!

• służy wyrażania nacisku (tworzenia tzw. formy emfatycznej) w czasach: Present i Past oraz w zdaniach rozkazujących

  I do like you. – Naprawdę cię lubię. I

   did want to buy that car. – Naprawdę chciałem kupić ten samochód.

konstrukcje z to do

so + do / did + zaimek / rzeczownik

w konstrukcji tej czasownik: to do ma znaczenie “także” może zastąpić czasownik lub część zdania

She likes modern painting. So do I.- Ona lubi współczesne malarstwo. Ja także.

We often go to that cafe. So do they. – Często chodzimy do tej kawiarni. Oni także.

I met him during the war. So did she. – Poznałem go w czasie wojny. Ona także.

neither + do / did + zaimek / rzeczownik

nor + do / did + zaimek / rzeczownik 

w konstrukcjach tych “to do” ma znaczenie: także nie, nawet nie, ani też może też zastąpić czasownik lub część zdania

I don’t like beer. Neither / nor does my wife. – Nie lubię piwa. Moja żona także nie.

Your daugther didn’t tell you the truth. Neither did your son. –

Twoja córka nie powiedziała ci prawdy. Syn także nie.

* w obydwu powyższych konstrukcjach można stosować także inne czasowniki posiłkowe i modalne


as + zaimek/ rzeczownik + do

w konstrukcji tej czasownik: to do ma znaczenie “jak, tak jak” może także zastąpić czasownik lub część zdania

I know as much about running a ship as you do. – Wiem o kierowaniu statkiem tak samo dużo jak ty.