Angielski – Czasowniki modalne

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• czasowniki modalne

CZASOWNIKI MODALNE – THE MODAL VERBS

can, could, may, must, should, ought, need, shall, will, would

zastosowanie

• czasowniki modalne to specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych

• sĹ‚uĹĽÄ… do wyraĹĽania: zakazĂłw, próśb, pytaĹ„, obowiÄ…zkĂłw, umiejÄ™tnoĹ›ci, prawdopodobieĹ„stwa, moĹĽliwoĹ›ci, wÄ…tpliwoĹ›ci, itp.

• stoją bezpośrednio przed bezokolicznikiem pełniąc wobec niego funkcję pomocniczą

• bezokoliczniki po czasowniku modalnym występują bez: to, jedynym wyjątkiem jest: ought to

• nie posiadają: form bezokolicznika, 3 osoby liczby pojedynczej, imiesłowu czasu przeszłego oraz formy z ing

• niektóre posiadają tylko formę czasu teraźniejszego

 

budowa zdań z czasownikami modalnymi

• twierdzenie: podmiot + czasownik modalny + bezokolicznik

  I can swim. – PotrafiÄ™ pĹ‚ywać.

• pytanie: pytania z czasownikami modalnymi tworzone sÄ… przez inwersjÄ™ – zamianÄ™ miejscami

  czasownika z podmiotem: I can swim. – PotrafiÄ™ pĹ‚ywać. Can I swimm? – Czy potrafiÄ™ pĹ‚ywać?

• przeczenie: tworzone jest za pomocą słówka: not

  I cannot swim. – Nie potrafiÄ™ pĹ‚ywać.

• czas przeszły czasowników modalnych

  – w czasie przeszĹ‚ym czasownik modalny jest zwykle zastÄ™powany innym czasownikiem

     I can swim. – PotrafiÄ™ pĹ‚ywać. I could swim. – PotrafiĹ‚em pĹ‚ywać.

  – lub stosowana jest konstrukcja: czasownik modalny + have + III forma czasownika.

    You can’t have seen me yesterday. – Nie mogĹ‚eĹ› mnie wczoraj widzieć.

  

 

INNE SPOSOBY WYRAĹ»ENIA: MOĹ»LIWOĹšCI, PRZYZWOLENIA, ZDOLNOĹšCI i KONIECZNOĹšCI – PODSUMOWANIE

czasowniki lub konstrukcje mogące zastąpić czasowniki modalne

możliwość

• to be likely – być prawdopodobnym

  It is likely that she will help us., She is likely to help us. – Jest moĹĽliwe, ĹĽe ona nam pomoĹĽe.

• to be possible – być moĹĽliwym   

  It is possible that they have taken it. – Jest moĹĽliwe, ĹĽe oni to wziÄ™li.

• perhaps – być moĹĽe

  Perhaps she will know. – MoĹĽe ona bÄ™dzie wiedzieć.

 

przyzwolenie

• to be allowed to do something: wyraĹĽanie przyzwolenia zezwolenia – wolno komuĹ› coĹ› zrobić.

  za pomocÄ… tego zwrotu moĹĽna wyraĹĽać przyzwolenie we wszystkich czasach

  To be allowed to do something oznacza mieć pozwolenie na robienie czegoĹ›.

 

zdolność

• to be able to do something: wyraĹĽanie zdolnoĹ›ci zrobienia czegoĹ› – moĹĽe być stosowana we wszystkich czasach 

  I am able to lift this chair. – Jestem w stanie podnieść to krzesĹ‚o.

  I was able to swim when I was five. – PotrafiĹ‚em pĹ‚ywać kiedy miaĹ‚em 5 lat.

   

konieczność

• to have to – musieć: moĹĽe odnosić siÄ™ do teraĹşniejszoĹ›ci, przyszĹ‚oĹ›ci lub przeszĹ‚oĹ›ci, wyraĹĽa konieczność, przymus, ĹĽÄ…danie  

  lub ich brak wynikajÄ…ce nie z woli mĂłwiÄ…cego lecz z okolicznoĹ›ci zewnÄ™trznych, praw, zarzÄ…dzeĹ„, przepisĂłw, regulaminĂłw 

  I will have to go there tomorrow. – BÄ™dÄ™ musiaĹ‚ tam iść jutro.

  I have got to help him. – MuszÄ™ mu pomĂłc.

 

 

PRZYKĹ