Angielski – Czasowniki modalne

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

• czasowniki modalne

CZASOWNIKI MODALNE – THE MODAL VERBS

can, could, may, must, should, ought, need, shall, will, would

zastosowanie

• czasowniki modalne to specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych

• służą do wyrażania: zakazów, próśb, pytań, obowiązków, umiejętności, prawdopodobieństwa, możliwości, wątpliwości, itp.

• stoją bezpośrednio przed bezokolicznikiem pełniąc wobec niego funkcję pomocniczą

• bezokoliczniki po czasowniku modalnym występują bez: to, jedynym wyjątkiem jest: ought to

• nie posiadają: form bezokolicznika, 3 osoby liczby pojedynczej, imiesłowu czasu przeszłego oraz formy z ing

• niektóre posiadają tylko formę czasu teraźniejszego

 

budowa zdań z czasownikami modalnymi

twierdzenie: podmiot + czasownik modalny + bezokolicznik

  I can swim. – Potrafię pływać.

pytanie: pytania z czasownikami modalnymi tworzone są przez inwersję – zamianę miejscami

  czasownika z podmiotem: I can swim. – Potrafię pływać. Can I swimm? – Czy potrafię pływać?

przeczenie: tworzone jest za pomocą słówka: not

  I cannot swim. – Nie potrafię pływać.

• czas przeszły czasowników modalnych

  – w czasie przeszłym czasownik modalny jest zwykle zastępowany innym czasownikiem

     I can swim. – Potrafię pływać. I could swim. – Potrafiłem pływać.

  – lub stosowana jest konstrukcja: czasownik modalny + have + III forma czasownika.

    You can’t have seen me yesterday. – Nie mogłeś mnie wczoraj widzieć.

  

 

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA: MOŻLIWOŚCI, PRZYZWOLENIA, ZDOLNOŚCI i KONIECZNOŚCI – PODSUMOWANIE

czasowniki lub konstrukcje mogące zastąpić czasowniki modalne

możliwość

• to be likely – być prawdopodobnym

  It is likely that she will help us., She is likely to help us. – Jest możliwe, że ona nam pomoże.

• to be possible – być możliwym   

  It is possible that they have taken it. – Jest możliwe, że oni to wzięli.

• perhaps – być może

  Perhaps she will know. – Może ona będzie wiedzieć.

 

przyzwolenie

• to be allowed to do something: wyrażanie przyzwolenia zezwolenia – wolno komuś coś zrobić.

  za pomocą tego zwrotu można wyrażać przyzwolenie we wszystkich czasach

  To be allowed to do something oznacza mieć pozwolenie na robienie czegoś.

 

zdolność

• to be able to do something: wyrażanie zdolności zrobienia czegoś – może być stosowana we wszystkich czasach 

  I am able to lift this chair. – Jestem w stanie podnieść to krzesło.

  I was able to swim when I was five. – Potrafiłem pływać kiedy miałem 5 lat.

   

konieczność

• to have to – musieć: może odnosić się do teraźniejszości, przyszłości lub przeszłości, wyraża konieczność, przymus, żądanie  

  lub ich brak wynikające nie z woli mówiącego lecz z okoliczności zewnętrznych, praw, zarządzeń, przepisów, regulaminów 

  I will have to go there tomorrow. – Będę musiał tam iść jutro.

  I have got to help him. – Muszę mu pomóc.

 

 

PRZYKŁADY