Angielski konstrukcje: can’t help but / can’t help doing

Nowa strona 2

• konstrukcje: can’t help doing / can’t help but – teoria  • przykłady

CAN’T HELP DOING (SOMETHING)

konstrukcja wyraża brak możliwość lub umiejętności zapanowania nad jakąś czynności

konstrukcja: can’t help doing (something)
używana jest aby wyrazić brak możliwość lub umiejętności zapanowania nad jakąś czynnością i oznacza:
nie móc nic poradzić na robienie czegoś,
nie móc się oprzeć robieniu czegoś,
nie moc się pohamować przed robieniem czegoś,
nie móc/nie potrafić się powstrzymać od robienia czegoś

budowa: podmiot + can’t help + czasownik z końcówka ing + reszta zdania

gdy konstrukcja odnosi się do przeszłości: formę can’t zmienia się na couldn’t

* czasownik z końcówka ing = forma gerund czyli rzeczownik od czasownikowy

  

I can’t help eating pop-corn. – Nie mogę się powstrzymać od jedzeniem prażonej kukurydzy.
Greg can’t help staring at her. – Greg nie może się oprzeć gapieniu się na nią.
He really can’t help eating chocolate. – On naprawdę nie potrafi się powstrzymać się od jedzenia czekolady.
słownik: chocolate – rzeczownik niepoliczalny – czekolada, to eat, ate, eaten – jeść
  

 

CAN’T HELP BUT DO (SOMETHING)

ma takie same znaczenie jak can’t help doing ale jest nieco bardziej formalna

konstrukcja can’t help but do something

ma takie same jak can’t help doing something ale jest nieco bardziej formalna i literacka
budowa: can’t help + but + czasownik w podstawowej formie + reszta zdania

* konstrukcji różni się tym, że używa się się w niej zamiast formy z ing czasownika w formie podstawowej

  podobnie jak w konstrukcji: can’t help doing, również w tym przypadku forma przeszła wymaga zmiany

  czasownika can’t na couldn’t
    
I can’t help but take this personally. – Nic na to nie poradzę, że odbieram to osobiście/biorę to do siebie.
Betty can’t help but always be late. – Betty nie może nic poradzić na to, że zawsze się spóźnia.

I couldn’t help but read that book. – Nie mogłem się powstrzymać od przeczytania tej książki.

 

 

PRZYKŁADY

It is such a warm day that I can’t help but go to the pool.
Jest taki ciepły dzień, że nie mogę się powstrzymać przed pójściem na basen.
słownik: warm – ciepły, to go, went, gone – iść, pójść, chodzić, jechać, pool – basen

 

Betty can’t help but always be late.
Betty nie może nic poradzić na to, że zawsze się spóźnia.
słownik: to be late – być spóźnionym, always – zawsze

 

Susan is a good cook but she just can’t help but oversalt a soup.
Susan jest dobrą kucharką, ale nie może nic poradzić na przesalanie zupy. = (…) zawsze przesala zupę.
słownik: a cook – kucharz/kucharka, to oversalt – przesolić

 

It was such an overwhelming tragedy that I couldn’t help but cry.
To była tak przytłaczająca tragedia, że nie mogłam powstrzymać się od łez/od płaczu.
słownik: overwhelming – przytłaczający, druzgoczący, a tragedy – tragedia, to cry – płakać

 

I can’t help but take this personally.
Nic na to nie poradzę, że odbieram to osobiście/biorę to do siebie.
słownik: to take sth personally – brać coś do siebie, przejmować się.

 

We can’t help but hope that this meeting will provide us with some more solutions.
Nie możemy oprzeć się nadziei, że to spotkanie dostarczy nam parę nowych rozwiązań.
słownik: to hope – mieć nadzieję, a meeting – spotkanie, to provide sb with sth. – dostarczyć coś komuś

 

He can’t help but want to know you are in good hands.
Nic nie poradzę na to, że chce wiedzieć czy jesteś w dobrych rękach.
słownik: to want – chcieć, to be in good hands – być w dobrych rękach

 

I can’t help eating pop-corn.
Nie mogę się powstrzymać od jedzeniem prażonej kukurydzy.
słownik: pop-corn – kukurydza prażona, to eat, ate, eaten – jeść

gramatyka: forma gerund to rzeczownik odsłowny czyli rzeczownik utworzony od czasownika będący zwykle
nazwą czynności lub stanu, budowa: czasownik + końcówka ing: to kill – zabijać, a killing – zabijanie
* patrz gramatyka: formy gerund można używać po czasowniku zamiennie z bezokolicznikiem

(oczywiście są wyjątki – patrz gramatyka),  We intended to go (bezokolicznik). = We intended going (gerund). – Zamierzaliśmy pójść

 

Greg can’t help staring at her.
Greg nie może się oprzeć gapieniu się na nią.
słownik: to stare at sth/ sb – gapić się na kogoś/coś

 

My mother can’t help reading my private e-mails.
Moja mama nie potrafi powstrzymać się przed czytaniem moich prywatnych maili.
słownik: to read [ri:d] , read, read [red] sth – czytać coś

 

He really can’t help eating much chocolate.
On naprawdę nie potrafi się powstrzymać się od jedzenia dużych ilości czekolady.
słownik: chocolate – rzeczownik niepoliczalny – czekolada, to eat, ate, eaten – jeść

 

When Mary was a teenager she couldn’t help biting her nails.
Kiedy Mary był nastolatką nie mogła się powstrzymać od obgryzania paznokci.
słownik: teenager – nastolatek, to bite, bit, bitten – gryść, kąsać, odgryzać, a nail – paznokieć

 

Tom couldn’t help trying the birthday cake.
Tom nie mógł się powstrzymać od spróbowania tortu urodzinowego.
słownik: to try – próbować, cake – ciasto, birthday cake – tort urodzinowy

 

When my sister was 5, she couldn’t help watching favourite cartoon three times a day.
Kiedy moja siostra miała 5 lat nie potrafiła się powstrzymać się od oglądania ulubionej kreskówki trzy razy dziennie.
słownik: to watch – oglądać, obserwować, x times a day – x razy dziennie, a cartoon – kreskówka, film rysunkowy

 

I can’t help wondering if we are doing the right thing.
Nie mogę przestać się zastanawiać czy postępujemy słusznie.
słownik: to wonder – zastanawiać się, wątpić, to do the right thing – postępować słusznie, postępować właściwie

 

I couldn’t help but read the first couple of lines.
Nie mogłem się powstrzymać od przeczytania kilku pierwszych linijek.
słownik: to read [ri:d] , read, read [red] sth – czytać coś, couple – para, a couple of sth – parę, kilka, line – linijka, linia

 

I can’t help eating pop-corn.
Nie mogę się powstrzymać od jedzeniem prażonej kukurydzy.
słownik: pop-corn – kukurydza prażona, to eat, ate, eaten – jeść

gramatyka: forma gerund to rzeczownik odsłowny czyli rzeczownik utworzony od czasownika będący zwykle
nazwą czynności lub stanu, budowa: czasownik + końcówka ing: to kill – zabijać, a killing – zabijanie
* patrz gramatyka: formy gerund można używać po czasowniku zamiennie z bezokolicznikiem (oczywiście są wyjątki – patrz gramatyka),

  We intended to go (bezokolicznik). = We intended going (gerund). – Zamierzaliśmy pójść.

 

Greg can’t help staring at her.
Greg nie może się oprzeć gapieniu się na nią.
słownik: to stare at sth/ sb – gapić się na kogoś/coś

 

My mother can’t help reading my private e-mails.
Moja mama nie potrafi powstrzymać się przed czytaniem moich prywatnych maili.
słownik: to read [ri:d] , read, read [red] sth – czytać coś

 

He really can’t help eating much chocolate.
On naprawdę nie potrafi się powstrzymać się od jedzenia dużych ilości czekolady.
słownik: chocolate – rzeczownik niepoliczalny – czekolada, to eat, ate, eaten – jeść

 

When Mary was a teenager she couldn’t help biting her nails.
Kiedy Mary był nastolatką nie mogła się powstrzymać od obgryzania paznokci.
słownik: teenager – nastolatek, to bite, bit, bitten – gryść, kąsać, odgryzać, a nail – paznokieć

 

Tom couldn’t help trying the birthday cake.
Tom nie mógł się powstrzymać od spróbowania tortu urodzinowego.
słownik: to try – próbować, cake – ciasto, birthday cake – tort urodzinowy

 

When my sister was 5, she couldn’t help watching favourite cartoon three times a day.
Kiedy moja siostra miała 5 lat nie potrafiła się powstrzymać się od oglądania ulubionej kreskówki trzy razy dziennie.
słownik: to watch – oglądać, obserwować, x times a day – x razy dziennie, a cartoon – kreskówka, film rysunkowy

 

I can’t help wondering if we are doing the right thing.
Nie mogę przestać się zastanawiać czy postępujemy słusznie.
słownik: to wonder – zastanawiać się, wątpić, to do the right thing – postępować słusznie, postępować właściwie

 

What you are doing sounds amazing, but I can’t help thinking it is also wrong.
To, co robisz wydaje się niesamowite, ale nie mogę powstrzymać się od myśli, że to także jest niewłaściwe.
słownik: to sound – brzmieć, amazing – wspaniały, nadzwyczajny, niesamowity, it sounds amazing – to wydaje się niesamowite, to think, thought, thought – myśleś, wrong – źle, niewłaściwie, also – również, także

 

I can’t help thinking you should pay more attention to her behaviour towards young teachers.
Nic na to nie poradzę, że uważam, ze powinieneś zwracać większą uwagę na jej zachowanie wobec młodych nauczycieli.
słownik: to think, thought, thought – myśleć, uważać, to pay attention to sth/sb – zwracać uwagę na coś/kogoś, behaviour towards sb – zachowanie względem kogoś, young – młody, teacher – nauczyciel
gramatyka: should do sth. – czasownik modalny SHOULD jest używany, gdy mówimy o powinności lub dajemy komuś rady – po should stawiamy kolejny czasownik w bezokoliczniku BEZ „to”

 

I can’t help thinking you should mind only your own business.
Nie mogę przestać myśleć, że powinnaś zajmować się tylko własnymi sprawami.
słownik: to mind sb’s own business – zajmować się swoimi sprawami, only – tylko
gramatyka: should do sth. – czasownik modalny SHOULD jest używany, gdy mówimy o powinności lub dajemu komuś rady – po should stawiamy kolejny czasownik w bezokoliczniku BEZ „to”

 

Yesterday Mary’s children couldn’t help overhearing what their parents were talking about.
Wczoraj dzieci Mary nie mogły oprzeć się podsłuchiwaniu o czym rozmawiali ich rodzice.
słownik: yesterday – wczoraj, child, children – dziecko, dzieci, to overhear, overheard, overheard – podsłuchiwać