Angielski – czasowniki modalne: can

INNE SPOSOBY WYRAŻENIA

CAN – umieć, potrafić

zastosowanie

czasownika: can, używa się tylko w odniesieniu do teraźniejszości lub przyszłości

• do wyrażania przyzwolenia w sytuacjach odnoszących się do czasu teraźniejszego lub przyszłego

  I can take it. – Mogę / wolno mi to wziąć.

• do wyrażenia próśb

  Can you help me? – Czy możesz mi pomóc?

• do wyrażania możliwości

  You can ski today. – Możesz dziś jeździć na nartach.

• do wyrażania zdolności, umiejętności, możliwości

  I can drive a car. – Potrafię prowadzić samochód.

• czasownik can występuje z czasownikami spostrzegania zmysłowego: widzieć, słyszeć, czuć, itp.

  I can see. – Widzę. I can hear – Słyszę.

budowa

twierdzenie: can + bezokolicznik (bez "to") –  forma can jest taka sama dla wszystkich osób

pytanie: tworzone jest przez inwersję: I can. Can I? – Mogę. Czy mogę?

przeczenie: can + not = can’t / cannot (pisane jest zawsze łącznie) – I can. I can’t. – Mogę. Nie mogę.

 

konstrukcje z can lub mogące je zastąpić

konstrukcja: to be able to

to be able to to konstrukcja mogąca zastąpić can w wszystkich czasach

I can swim. =  I am able to swim – Potrafię pływać.

I was able to swim. – Umiałem pływać. I will be able to swim. – Będę umiał pływać.

 

can w czasie przeszłym

can w czasie przeszłym może być zastąpione przez

czasownik could:

  I could swimm when I was a child. – Potrafiłem pływać kiedy byłem dzieckiem.

konstrukcję: can + perfect infinitive (have + III forma czasownika)

  You can’t have seen me yesterday. – Nie mogłeś mnie wczoraj widzieć

  

 

PRZYKŁADY