Angielski – Bezokolicznik

• bezokolicznik rodzaje bezokolicznika bezokolicznik z to i bez to • przykłady

BEZOKOLICZNIK – THE INFINITIVE

bezokolicznik (łac. infinitivus) – to forma czasownika, która wyraża czynność lub stan w sposób abstrakcyjny, zazwyczaj bez określania czasu, rodzaju, liczby, osoby, trybu, strony i aspektu.

 

bezokolicznik w języku angielskim

• w języku angielskim wyróżnia się 4 podstawowe formy bezokolicznika

 

formy bezokolicznika

strona czynna

strona bierna

1. podstawowa
2. Continuous
(końcówka ing)
3. Perfect
(have + III forma czasownika)
4. Perfect Continuous
(have + been + czasownik z ing)

to take

to be taking

to have taken

to have been taking

to be taken

to have been taken

bezokoliczniki w formie podstawowej
  wyraża czynność równoczesną do czynności wyrażonej czasownikiem w formie osobowej
  He wants to speak to you. – O chce mówić z tobą.
  She liked to be praised. – Lubiła, kiedy ją chwalono.

         

bezokolicznik w formie continuous
  wyraża czynność równoczesną do czynności wyrażonej czasownikiem w formie osobowej
  I’ve watched them dying.- Widziałem, jak umierali.

         

• bezokolicznik w formie perfect

  występuje najczęściej po czasownikach: to seem – wydawać się, to happen – zdarzyć się, to appear – zjawić się, okazywać,

  oraz po imiesłowach biernych: said, supposed, known, believed

  wyraża czynność uprzednią do czynności wyrażonej czasownikiem w formie osobowej
  I am sorry to have done it. – Przepraszam, że to zrobiłam.

        

bezokolicznik w formie perfect continuous

  wyraża czynność uprzednią do czynności wyrażonej czasownikiem w formie osobowej

  We know him to have been writing this book for five years. – Wiemy, że pisał tę książkę przez pięć lat. 

 

BEZOKOLICZNIK Z PARTYKUŁĄ "TO" LUB BEZ "TO"

bezokolicznik w języku angielskim może występować z "to" i bez "to"

bezokolicznik z: to

• może pełnić funkcję podmiotu, dopełnienia, orzecznika:

  To understand him seems very difficult. – Zrozumienie jego wydaje się rzeczą bardzo trudną.

  I wanted to see my family. – Chciałem zobaczyć rodzinę. Our duty is to go. – Naszym obowiązkiem jest iść.

  

• może występować po czasownikach wyrażających: życzenia: want, wish, would like, prefer, niechęć: hate,

  punktu widzenia: believe, know, suppose

  I want / wish you to remember this. – Chcę / życzę sobie, abyś to pamiętał.

  John would like you to go. – John chciałby, abyś poszedł.  We believe this to be a mistake. – Wierzymy, że to jest pomyłka.

  

• może występować po rzeczownikach, zaimkach i przymiotnikach

  There are things to be done. – Są rzeczy do zrobienia. Glad to meet you. – Miło cię spotkać.

  

• może być użyty zamiast zdania podrzędnego między innymi w roli:

  – przydawki (określenia rzecz.):

    He wasn’t a man to agree without discussion. – Nie był człowiekiem, który by się zgodził bez dyskusji.

  – okolicznika celu: They sent him to show me the way. – Wysłali go, aby pokazał mi drogę.

  – okolicznika stopnia: He was too proud to accept my help. – Był zbyt dumny, aby przyjąć moją pomoc.

 

bezokolicznik bez: to

• występuje po czasownikach modalnych i czasowniku posiłkowym: to do

  I don’t know. – Nie wiem.

  

• po czasownikach oznaczających spostrzeganie zmysłowe oraz po: let i make

  I saw him go. – Widziałem go jak szedł. I made hime give up smoking. – Sprawiłam, że rzucił palenie.

  * jeśli jednak czasowniki te występują w stronie biernej wówczas bezokolicznik przybiera partykułę: to

    I was made to give up smoking. – Zostałem zmuszony do rzucenia palenia.

  

• w konstrukcjach: had better, would rather, would sooner

  We had better go at once. – Bedzie lepiej jeśli pójdziemy od razu.

  

 

CZASOWNIK + BEZOKOLICZNIK lub FORMA GERUND

konstruując zdania typu: We intended to go. – Zamierzaliśmy pójść. można po czasowniku głównym użyć:

bezokolicznika lub

formy gerund (czasownik + ing)

bez wpływu na znaczenia całego zdania: We intended to go. = We intended going. – Zamierzaliśmy pójść.

* jednak w niektórych wypadkach użycie bezokolicznika lub formy gerund zmiana znaczenie całego zdania, np.

  He stopped to smoke a cigarette in the street. – On zatrzymał się, żeby zapalić papierosa na ulicy.

  He stopped smoking many years ago. – On przestał palić wiele lat temu.

   

czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i formą gerund bez wpływu na treść zdania

to begin, start, commence – rozpoczynać, intend – zamierzać, continue – kontynuować, bother – przeszkadzać, attempt – próbować, cease – przestać, przerwać, propose – zaproponować, omit – pominąć, przeoczyć, bear – znosić, wytrzymywać

like – lubić, love – kochać, prefer – woleć, hate – nienawidzić

np:

I began to write the book yesterday. = I began writing the book yesterday. – Wczoraj wieczorem zaczęłam pisać książkę.
He proposed the theatre, but I was ill. = He proposed the theatre, but I was ill. – Zaproponował teatr, ale byłem chory
   

czasowniki, których połączenie z bezokolicznikiem lub formą gerund zmienia treść zdania

remember – pamiętać

remember + czasownik z ing: mieć wspomnienie czegoś, przypominać sobie coś
remember + bezokolicznik: pamiętałem, żeby coś zrobić i zrobiłem to; najpierw to zrobiłem, a teraz pamiętam, że tak się stało

I remember turning off the washing machine. – Pamiętam, że wyłączyłem pralkę.
I remembered to turn off the washing machine. – Pamiętałem, żeby wyłączyć pralkę.

 

forget – zapominać

forget + czasownik z ing – nie przypominać sobie czegoś, nie mieć wspomnień związanych z czymś
forget + bezokolicznik – zapomnieć coś zrobić

I’ll never forget seeing the Grand Canyon. – Nigdy nie zapomnę, że widziałam Wielki Kanion.

I forgot to buy bread. – Zapomniałam kupić chleb.

 

regret – żałować

regret + -ing – żałuję, że coś zrobiłem, zrobiłem to i teraz jest mi przykro
regret + bezokolicznik – żałuję, przykro mi, że muszę coś zrobić, powiedzieć

We regret selling the house, because we miss our garden. – Żałujemy, że sprzedaliśmy dom, tęsknimy za naszym ogrodem.
I regret to tell you that your application has been turned down. – Przykro mi panią poinformować, że pani podanie zostało odrzucone.

 

go on – kontynuować

go on + czasownik z ing – kontynuować robić tę samą rzecz
go on + bezokolicznik – przejść do następnej czynności, zrobić, powiedzieć coś nowego

First, we dicussed the project and then we went on to estimate its cost – Najpierw omówiliśmy projekt, a potem przeszliśmy do szacowania  kosztu.

He went on talking for 3 hours without a break! – Mówił bez przerwy przez trzy godziny!

   

try – próbować coś zrobić

try to + czasownik z ing – próbować coś zrobić, jako jedną z możliwości rozwiązania jakiegoś problemu
try to + bezokolicznik – próbować coś zrobić, podjąć próbę zrobienia czegoś, co nie jest, łatwym zadaniem i włożyć w to wysiłek

If it still hurts, try putting some ice on it. – Jeśli nadal boli, spróbuj przyłożyć lodu.

Try to keep your eyes open under the water. – Spróbuj mieć otwarte oczy pod wodą.

 

stop – zatrzymać

stop + czasownik z ing – przestać coś robić definitywnie, rzucić jakieś zajęcie na zawsze
stop + bezokolicznik – zatrzymać się, żeby coś zrobić; przestać robić jedną rzecz, aby móc zrobić inną
My dad finally stopped smoking after many years. – Mój tata w końcu przestał palić po wielu latach.
Let’s stop to have lunch. –
Zatrzymajmy się, żeby zjeść lunch.
 

mean – znaczyć
mean + czasownik z ing – mieć znaczenie, znaczyć
mean + bezokolicznik – mieć zamiar, intencję
His resignation means looking for a new manager, again. – Jego rezygnacjo oznacza szukanie nowego kierownika, znowu.
I really didn’t mean to hurt you. – Naprawdę nie chciałem cię zranić.
 

czasowniki łączące się tylko z podstawową formą bezokolicznika

afford – móc pozwolić sobie, agree – zgadzać się, aim – mieć na celu, appear – okazać się, arrange – ustalić, umówić

ask – poprosić, zapytać, beg – błagać, care – mieć ochotę coś zrobić, claim – twierdzić, consent – zgadzać się, decide – decydować, determine – postanowić, zdecydować coś, deserve – zasługiwać, expect – oczekiwać, fail – ponieść porażkę, przegrać, force – zmusić, forget –  zapomnieć, happen – mieć miejsce przypadkiem, hesitate – wachać się, hope – mieć nadzieję, inspire–  inspirować, instruct – pouczyć kogoś, instruować, learn – nauczyć się, manage – poradzić sobie z czymś, udać się, neglect – zaniedbać, offer – oferować, proponować, order – nakazać, rozkazać, persuade – przekonać, plan – planować, prepare – przygotować, pretend – udawać, promise – obiecywać, refuse – odmówić, seem – wydawać się, tend – mieć skłonność, threaten – straszyć kogoś, undertake podjąć, – przedsięwziąć, urge – przekonywać, nakłaniać, vow – ślubować, przysięgać, wait  – czekać, want – chcieć, wam – ostrzegać, wish – życzyć, would like / love – chcieć, would prefer – woleć coś, yearn – pragnąć czegoś.

np:
She refused to participate in the trip we organised. – Odmówiła udziału w zorganizowanej przez nas wycieczce.
He agreed to help me renovate my room. – Zgodzil się mi pomóc odnowić mój pokój.
I decided to change my photo on Facebook. – Postanowiłam zmienić moje zdjęcie na Facebooku.

 

 

BEZOKOLICZNIK ROZSZCZEPIONY – the split infinitive

forma bezokolicznika rozszczepionego polega na zmianie szyku wyrazów w bezokoliczniku

 

• użycie takiej formy ma za zadanie podkreślenie fragmentu wypowiedzi

  to successfully deal with – jest rozszczepionym bezokolicznikiem

  zwykły szyk wyrazów, brzmiałby successfully to deal with lub to deal successfully with

  szyk wyrazów został zmieniony aby szczególnie podkreślić wyraz successfully – przysłówek successfully rozszczepia 

  bezokolicznik, znajduje się między to a deal.

   

 

KONSTRUKCJE Z BEZOKOLICZNIKIEM

czasownik + dopełnienie + bezokolicznik (verb + object + infinitive)

• występuje po czasownikach wyrażających: życzenie, chęć, niechęć, pragnienie: want, wish, desire, like, hate + to

  I want you to come again. – Chcę, żebyś znowu przyszedł.

 

• występuje po czasownikach wyrażających czynności zmysłów: hear, see, feel, notice, watch, let, make

  *bez "to" w stronie czynnej, z "to" w stronie biernej

  I saw the girl get into a taxi. – Widziałem jak dziewczyna wsiadała do taksówki.

  I made my students work harder. – Zmusiłem swoich studentów, aby więcej pracowali.

 

• występuje po czasow. wyrażających: świadomość, przypuszczenie, przekonanie, oczekiwanie, zamierzenie, intencje

   believe, consider, expect, know, mean, think, understand, a także declare

   I expect you to help me. – Spodziewam się, że mi pomożesz.

   He didn’t mean us to wait for him. – Jego intencją nie było, żebyśmy na niego czekali.

 

• występuje po czasownikach wyrażających: nakaz, prośbę lub zezwolenie: ask, allow, order

  Will you allow us to come? – Czy pozwolisz nam przyjść?

  The officer ordered the men to fire. – Oficer kazał żołnierzom strzelać.

  

• występuje po czasownikach, których dopełnienie poprzedzone jest przyimkiem

  We waited for the waiter to serve us. – Czekaliśmy, aby kelner nas obsłużył.

  I count upon you to help me. – Liczę na ciebie, że mi pomożesz.

 

czasownik w stronie biernej + bezokolicznik (verb passive + infinitive)

konstrukcja ta jest odpowiednikiem konstrukcji czasownik + dopełnienie + bezokolicznik w stronie biernej

strona czynna: We saw Mary leave the house. – Widzieliśmy, że Mary wychodzi z domu.

strona bierna:  She was seen to leave the house. – Widziano, jak wychodzi z domu.

np.

We didn’t mean you to hear about it. – Nie zamierzaliśmy, żebyś o tym usłyszała.

You were not meant to hear about it. – To nie było zamierzone, żebyś o tym usłyszała.

  

can / could w formie przeczącej + bezokolicznik  w formie perfect (perfect infinitive)

konstrukcje: can’t / couldn’t + perfect infinitive

wyrażają przypuszczenie, że jakaś czynność nie mogła się odbyć w przeszłości.

They can’t have called an authorized strike. – Chyba nie mogły legalnie ogłosić strajku.

He couldn’t have stolen the money. On chyba nie ukradł tych pieniędzy.

The man you spoke about can’t have been an Englishman. – Człowiek, o którym mówiłeś, nie mógł być Anglikiem.

 

for + rzeczownik / zaimek + bezokolicznik (for + noun / the pronoun + infinitive)

It is necessary for us to go there. – Jest konieczne, abyśmy tam poszli.

One year is too long for the goods to be stored. – Jeden rok to zbyt długo, żeby towary były składowane.

  

 

ZWROTY BEZOKOLICZNIKOWE

bezokolicznik występuje w pewnych utartych zwrotach, wtrącanych w mowie potocznej

so to speak – krótko mówiąc, aby się streścić, streszczając się

to tell the truth – mówiąc prawdę

to cut along story short – krótko mówiąc, aby się streścić, streszczając się

to be quite frank – mówiąc szczerze

to say nothing of – pomijając już, abstrahując od …

to be brief – krótko mówiąc

to begin with – na początek, aby zacząć, po pierwsze

  

 

PRZYKŁADY

He seems to have felt very happy among them.

Wydaje się czuć szczęśliwym pośród nich.

gramatyka: bezokolicznik w formie perfect

 

You seem to have always liked picnics.
Wydawało się, że zawsze lubił pikniki
gramatyka: bezokolicznik w formie perfect
 
I am glad to have seen so many birds.
Jestem szczęśliwy, że widziałem tak dużo ptaków.
gramatyka: bezokolicznik w formie perfect

 

She was seen to leave the house.

Widziano jak wychodziła z domu.

gramatyka: konstrukcja: czasownik + dopełnienie + bezokolicznik

 

He was made to learn the poem by heart.

Zmuszono go do nauczenia się wiersza na pamięć.

gramatyka: konstrukcja: czasownik + dopełnienie + bezokolicznik

  

The teacher considers him to be very gifted.

Nauczyciel uważa go za bardzo zdolnego.

gramatyka: konstrukcja: czasownik + dopełnienie + bezokolicznik

 

It is reported that a prisoner escaped from Azkaban. =  A prisoner is reported to have escaped from Azkaban.

Donoszą, że jakiś więzień uciekł z Azkabanu zeszłej nocy.

konstrukcja: czasownik w stronie biernej + bezokolicznik

 

The only thing for him to do is to get some sleep.

Jedyna rzecz, jaką powinien zrobić, to przespać się trochę.

gramatyka: konstrukcja: for + rzeczownik / zaimek + bezokolicznik

 

I like to sing. = I like singing.

Lubię pływać.

gramatyka: czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i formą gerund bez wpływu na treść zdania

  
We love to go running  from time to time. = We love going running from time to time.
Lubimy pobiegać od czasu do czasu.

gramatyka: czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i formą gerund bez wpływu na treść zdania

  

Do you prefer to eat out or at home? = Do you prefer eating out or at home?

Wolisz zjeść na mieście czy w domu?

gramatyka: czasowniki łączące się z bezokolicznikiem i formą gerund bez wpływu na treść zdania

 

I decided to change my photo on Facebook.

Postanowiłam zmienić moje zdjęcie na Facebooku.

gramatyka: czasowniki łączące się tylko z podstawową formą czasownika

  

I remember seeing him in bar once or twice.

Pamiętam, że widziałam go raz czy dwa w barze.

 

Did you remember to see the doctor before going on holiday?
– Pamiętałeś, żeby pójść do lekarza przed wyjazdem na wakacje?

gramatyka: czasowniki, których połączenie z bezokolicznikiem lub formą gerund zmienia treść zdania

  

I remember turning off the washing machine.
Pamiętam, że wyłączyłem pralkę.

 

I remembered to turn off the washing machine.
Pamiętałem, żeby wyłączyć pralkę.

 

I remember seeing him at the office once or twice.

Pamiętam, że widziałam go w biurze.

 

Did you remember to see the dentist before going on holiday?
Pamiętałeś, żeby pójść do dentysty przed wyjazdem na wakacje?
gramatyka:
remember + czasownik z ing: mieć wspomnienie czegoś, przypominać sobie coś
remember + bezokolicznik: pamiętałem, żeby coś zrobić i zrobiłem to; najpierw to zrobiłem, a teraz pamiętam, że tak się stało
   
I’ll never forget seeing the Grand Canyon.
Nigdy nie zapomnę, że widziałam Wielki Kanion.

 

It’s strange how quickly he has forgotten being responsible for that accident.
Dziwne, że tak szybko zapomniał, że był odpowiedzialny za ten wypadek.

 

I forgot to see gran before going on holiday and now she’s angry with me.
Zapomniałam odwiedzić babcię przed wyjazdem na wakacje i teraz jest na mnie zła.

 

I forgot to buy bread.
Zapomniałam kupić chleb.
gramatyka:
forget + -ing – nie przypominać sobie czegoś, nie mieć wspomnień związanych z czymś
forget + bezokolicznik – zapomnieć coś zrobić
  
We regret selling the house, because we miss our garden.
Żałujemy, że sprzedaliśmy dom, tęsknimy za naszym ogrodem.

 

I regret to tell you that your application has been turned down.
Z przykrością muszę panią poinformować, że pani podanie zostało odrzucone.

 

We regret to inform you that Mr Baker passed away last night.
Z przykrością informujemy, że pan Baker zmarł zeszłej nocy.
gramatyka:
regret + -ing – żałuję, że coś zrobiłem, zrobiłem to i teraz jest mi przykro
regret + bezokolicznik – żałuję, przykro mi, że muszę coś zrobić, powiedzieć
    
We can’t  go on allowing him to treat her like that!

Nie możemy dalej pozwalać mu, żeby tak ją traktował!

 

He went on talking for 3 hours without a break!
Mówił bez przerwy przez trzy godziny!

 

If you don’t have any questions, I’ll go on to discuss the next point on the agenda.
Jeśli nie ma pytań, przejdę do omówienia następnego punktu porządku obrad.

 

First, we dicussed the project in general, and then we went on to estimate its final cost
Najpierw ogólnie omówiliśmy projekt, a potem przeszliśmy do szacowania jego ostatecznego kosztu.
gramatyka
go on + czasownik z ing – kontynuować robić tę samą rzecz
go on + bezokolicznik – przejść do następnej czynności, zrobić, powiedzieć coś nowego
    
If it still hurts, try putting some ice on it.

Jeśli nadal boli, spróbuj przyłożyć lodu.

 

I know it’s a difficult situation, try asking your parents for help.
Wiem, że to trudna sytuacja, może spróbujesz poprosić o pomoc rodziców.

 

Try to keep your eyes open under the water.
Spróbuj mieć otwarte oczy pod wodą.

 

Maybe you could try to open this jar, I can’t do it.
Może ty spróbujesz otworzyć ten słoik, ja nie mogę.
gramatyka:
try to + czasownik z ing – próbować coś zrobić, jako jedną z możliwości rozwiązania jakiegoś problemu
try to + bezokolicznik – próbować coś zrobić, podjąć próbę zrobienia czegoś, co nie jest, łatwym zadaniem i włożyć w to wysiłek

 

My dad finally stopped smoking after many years.
Mój tata w końcu przestał palić po wielu latach.

 

When will you finally stop ignoring me when I’m talking to you?
Kiedy wreszcie przestaniesz mnie ignorować, kiedy do ciebie mówię?

 

Let’s stop to have lunch.
Zatrzymajmy się, żeby zjeść lunch.

 

We got lost so we stopped to check the right way on the map.
Zgubiliśmy się, więc zatrzymaliśmy się, żeby sprawdzić właściwą drogę na mapie.
gramatyka:
stop + czasownik z ing – przestać coś robić definitywnie, rzucić jakieś zajęcie na zawsze
stop + bezokolicznik – zatrzymać się, żeby coś zrobić; przestać robić jedną rzecz, aby móc zrobić inną
   
His resignation means looking for a new Sates Manager, again.

Jego rezygnacjo oznacza szukanie nowego kierownika sprzedaży, znowu.

 

Going on a diet means giving up sweets and alcohol.
Przejście na dietę oznacza rezygnowanie ze słodyczy i alkoholu.

 

I really didn’t mean to hurt you.
Naprawdę nie chciałem cię zranić.

 

I meant to inform you, but I completely forgot.
Chciałem cię poinformować, ale kompletnie zapomniałem.
gramatyka:
mean + czasownik z ing – mieć znaczenie, znaczyć
mean + bezokolicznik – mieć zamiar, intencję

  

You seem to have always liked motobikes.

Wydaje się, że zawsze lubiłeś motocykle.

  
I’m glad to have seen so many monuments in Rome.

Cieszę się, że widziałem tak wiele zabytków w Rzymie.

 
He seems to have felt very happy among them.

Wydaje się, że czuł się wśród nich bardzo szczęśliwy.

  
It’s better to have loved and lost, then never to have loved at all.

Lepiej kochać i stracić niż nie kochać nigdy.

dosł.: że się kochało i stracić, dosł.: że się nie kochało.