Angielski – konstrukcja: to be going to

konstrukcja: to be going to – teoria • przykłady

BE GOING TO

wyrażanie przyszłości w języku potocznym

be going to = gonna

konstrukcja: be going to, służy dla wyrażenia:

planów na przyszłość
  I am going to study medicine when I grow up. – Gdy dorosnę zamierzam studiować medycynę.
 

• intencji, zamiaru lub przewidywania

  We are going to buy a car. – Kupimy samochód. / Zamierzamy kupić samochód.

  You would better take the washing in, it’s going to rain. – Lepiej zabrałbyś pranie do środka, będzie padać.

  

przeświadczenia, że coś będzie miało miejsce w przyszłości

  It is going to rain. – Będzie padać.

  He is going to ask Sylvia to marry him. – On ma zamiar poprosić Sylvię o rękę.

  We are going to visit uncle next weekend. – W następny weekend mamy zamiar odwiedzić wujka.

  The sky is dark and it’s cloudy. It is going to rain soon. – Niebo jest ciemne i jest pochmurno. Wkrótce będzie padać.

  

konstrukcja: be going to, może być również stosowana w czasie przeszłym dla wyrażenia, że:

  mieliśmy zamiar coś zrobić, ale tego nie zrobiliśmy lub byliśmy pewni, że coś się wydarzy a jednak nie wydarzyło się

  I was going to invite her for dinner, but I changed my mind.

  Were the kids going to play in the garden? – Czy dzieci miały zamiar bawić się w ogrodzie?

  I thought he was going to hit her, but he didn’t. – Myślałem, że zamierza ją uderzyć, ale nie zrobił tego.

  Why was he going to quit his job? – Dlaczego miał zamiar rzucić pracę?

      

• nieuchronnych i niezależnych od nas wydarzeń lub skutków
  Look, it’s going to rain. – Patrz, będzie padać deszcz.

 

budowa

• zdanie oznajmujące:

  podmiot + to be (am, is, are) + going to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

  My neighbours + are + going + to + grow + vegetables.

   

• pytanie
 
to be (am, is, are) + podmiot + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?
  Are + my neighbours + going + to + grow + vegetables?
   

• przeczenie
  podmiot + to be (am, is, are) + not + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

  My neighbours + are + not + going + to + grow + vegetables.

 

                                                                                                                                             

 

PRZYKŁADY

I am going to see my sister this weekend.
W ten weekend zamierzam odwiedzić siostrę.
słownik: to see, saw, seen – widzieć, zobaczyć

 

It was plain that whatever everyone was saying, she was not going to believe it

Było oczywiste, że cokolwiek mówili wszyscy, nie zamierzała w to uwierzyć

 

Are they going to pull that building down, do you think?

Czy oni zamierzają zburzyć ten budynek, jak myślisz?

słownik: to pull down – zburzyć

 

After the holidays I am going to work for an advertising agency.
Po wakacjach będę pracować dla agencji reklamowej.
słownik: to work for sb/sth. – pracować dla kogoś/czegoś, advertising agency – agencja reklamowa, to advertise – reklamować

 

What are you going to do after work today?
Co masz zamiar robić dziś po pracy?
słownik: to do, did, done – robić

 

She is going to live in London for a couple of months.
Ona zamierza przez kilka miesięcy mieszkać w Londynie.
słownik: to live – żyć, mieszkać, a couple of… – parę…

 

Look outside! It is going to be hot today.
Popatrz na zewnątrz . Będzie dziś gorąco.
słownik: outside – na zewnątrz, hot – gorąco

 

We were going to buy that house, but in the end we didn’t because the price was too high.
Mieliśmy kupić tamten dom, ale w końcu nie kupiliśmy, bo cena była zbyt wysoka.
słownik: to buy, bought, bought – kupić, kupować, house – dom, price – cena, high – wysoki

 

I was going to watch that movie, but I fell asleep.
Planowałem obejrzeć ten film, ale zasnąłem.
słownik: to watch sth/sb – oglądać, obserwować coś/kogoś, także: pilnować (kogoś)

 

I was going to take out some money, but I forgot my card.
Miałem wypłacić (dosł. wyjąć) jakieś pieniądze, ale zapomniałem karty.
słownik: to take out – wyjąć, to forget, forgot, forgotten – zapomnieć

 

He was going to pick me up at ten, but he forgot.
Miał mnie odebrać o siódmej, ale zapomniał.
słownik: to pick sb up – podjechać po kogoś, także: podnieść, zbierać, to forget, forgot, forgotten – zapomnieć

 

We were going to meet on Monday, but he cancelled our meeting.
Mieliśmy się spotkać w poniedziałek, ale odwołał nasze spotkanie.
słownik: to meet – spotkać sie, to cancel sth. – odwołać coś, meeting – spotkanie

 

It is already half past seven – we are going to be late!
Jest już wpół do ósmej – spóźnimy się!
słownik: half – połowa czegoś, w przypadku określania czasu: half past – trzydzieści minut po którejś godzinie = wpół do następnej godziny

 

If we are going to buy a new car, we will have to talk about it.
Jeżeli zamierzamy kupić nowy samochód, powinniśmy o tym porozmawiać.
słownik: to buy, bought, bought – kupić, to talk – rozmawiać
gramatyka: pierwszy okres warunkowy, budowa: if + czas teraźniejszy, czas przyszły – jest używany, gdy mówimy o wydarzeniu w przyszłości, które ma realną szansę, żeby zaistnieć.

 

We are going to return to these important issues at meeting in December.
Zamierzamy wrócić do tych ważnych kwestii na grudniowym spotkaniu.
słownik: an issue – kwestia, sprawa, to return to/from sth – wrócić do czegoś/skądś

 

I think he loves her, but he is not going to let her know.
Myślę, że on ją kocha, ale nie zamierza jej tego powiedzieć.
słownik: to think, thought, thought – myśleć, to love – kochać, to let sb know – dać komuś znać, powiadomić, poinformować

 

He has been working on that book for four years and he is going to publish it next year.
On pracuje nad tą książka od czterech lat I zamierza opublikować ją w przyszłym roku.
słownik: to work on sth – pracować nad czymś, to publish – opublikować, publikować
gramatyka: he has been working – to czas Present Perfect Coninuous – opisuje czynność, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal, kładziemy nacisk na długość jej trwania.

 

We have discussed it and we are going to move back here.

Przedyskutowaliśmy to i zamierzamy znowu tu zamieszkać.
słownik: to discuss sth – dyskutować o czymś, to move – ruszać się, przesuwać, przeprowadzić, to move back – wprowadzić się ponownie
gramatyka; we have discusse – to czas Present Perfect , po czasowniku discuss NIE stawia się żadnego przyimka

 

Well, are you going to let me go or not?!
Więc, czy zamierzasz pozwolić mi odejść/wyjść czy nie?!
słownik: well – więc, cóż (jeśli stoi na początku zdania), to let – pozwolić, to go, went, gone – iść, pójść

 

If you are going to stay, you will have to come inside.

Jeśli zamierzasz zostać, powinnaś wejść do środka.
słownik: to stay – zostać, pozostać, to come – przychodzić, przyjeżdżać, to come inside – wejść do środka, inside – w środku, wewnątrz

 

Well, if you are going to give me a hard time about this…
Cóż, jeśli zamierzasz robić mi w związku z tym problemy….
słownik: to give, gave, given – dać, to give sb hard time – sprawiać komuś problemy, dręczyć, utrudniać życie

 

I think he is going to propose to me.

Myślę, że on zamierza mi się oświadczyć.
słownik: to think, thought, thought – myśleć, to propose to sb – proponować coś komuś, oświadczyć się komuś,
gramatyka: to propose TO sb – po czasowniku propose stawiamy przyimek: to