Angielski – konstrukcje: as if / as though

Nowa strona 2

• konstrukcje: as if, as though  • przykłady

AS IF, AS THOUGH

jak gdyby, konstrukcje występują tylko w czasie teraźniejszym i przeszłym – można je stosować zamiennie

• konstrukcje as if i as though mają takie same znaczenie i odpowiadają polskiemu jak gdyby
• w zależności od tego czy:

  1. wypowiedź odnosi się do teraźniejszości czy do przeszłości i
  2. czy opisywaną sytuację uważamy za prawdopodobną – realną czy nieprawdopodobną – nierealną
      możemy użyć następujących konstrukcji:

  

 

AS IF, AS THOUGH

czas teraźniejszy

czas teraźniejszy – sytuacja prawdopodobna, realna

czas teraźniejszy + as if / as though + Present Simple

He behaves as if/ though he is ill – On zachowuje się tak, jakby był chory.
Wszystko na to wskazuje, że źle się czuje, np. jest blady, ma szkliste spojrzenie, drżą mu ręce.


czas teraźniejszy + as if / as though + Present Perfect

It looks as if/ though they have just returned from holidays – Wygląda na to, że właśnie wrócili z wakacji. (Present Perfect)
Są opaleni , wypoczęci, wydali wszystkie pieniądze.. itp.


czas teraźniejszy + as if / as though + konstrukcje: be going to

It looks as if/ though it is going to rain – Wygląda na to, że będzie padać
Na niebie pojawiły się charakterystyczne chmury, niebo pociemniało. 

  

czas teraźniejszy – sytuacja nieprawdopodobna – nierealna

czas teraźniejszy + as if / as though + Past Simple
Mary looks as if/ though she was/were a model – Mary wygląda, jakby była modelką.
Znamy Mary i wiemy, że jest ładna i bardzo dba o swój wygląd, ale nie ma nic wspólnego z wybiegami.
  

 

AS IF, AS THOUGH

czas przeszły

czas przeszły – niezależnie od prawdopodobieństwa sytuacji

czas przeszły + as if / as though + Past Simple
They stared at Paul as if/ though he went crazy – Patrzyli na Johna, jakby zwariował.
John zachowuje się dziwacznie, ale wiemy, że jego zdrowie psychiczne jest w porządku.
  

* uwaga: w różnych gramatykach i na wielu stronach internetowych podawana jest konstrukcja:
czas przeszły + as if / as though + Past Perfect

odnosząca się do przeszłości i sytuacji nieprawdopodobnych – nierealnych.
w języku potocznym konstrukcje ta nie jest jednak w ogóle używana,
co więcej, wg Practical English Usege autorstwa Michela Swan konstrukcja ta jest błędna.

He describes Paris as if he had been there. – Opisuje Paryż, jakby tam był.

She talks to me as though we had met before. – Rozmawia ze mną, jakbyśmy poznały się już wcześniej.

  

 

PRZYKŁADY

Conduct yourselves as though this were the real thing.
Zachowujcie się tak, jakby to wszystko była prawda.

The wound was cauterised, as though the blade were red-hot.

Rana została wypalona, tak jakby ostrze było gorące do czerwoności.


You behave as though you’ve never seen a naked woman.

Zachowujesz się tak, jakbyś nigdy nie widział nagiej kobiety.


It looked as though the meeting had already begun.

Wygląda na to, że zebranie już się zaczęło.


People settle down as though never wanting to leave this world.

Ludzie się urządzają, jakby tego świata nie chcieli opuścić.

 

It didn’t seem as though he had anything to hide.
Nie wyglądało jakby miał coś do ukrycia.

 

He expected me to react as though it were all normal.
Oczekiwał, że zareaguje jak by to wszystko było normalne.

 

The little girl felt as if she was / were a princess.

Mała dziewczynka czuła się, jakby była księżniczką.

 

It flew right through the window as if it were blind.
Wlecial przez okno jak gdyby byl slepy.


She likes me… as if I were her father.

Lubi mnie… jakbym był jej ojcem.


It’s as if I did something wrong.

Jakbym to ja zrobiła coś nie tak.


Okay, we are going to proceed as if I am perfectly healthy.

Dobra, będziemy postępować tak, jakbym był całkowicie zdrowy.


It’s as if I’m forcing you.

To pewno wygląda tak, jakbym Cię do czegoś zmuszał.


You talk as if you have nothing to do with this.

Mówisz tak jakbyś nie miał z tym nic wspólnego.
 

All my life, in fact, I’ve felt as if I were waiting in a railway station.
Całe życie co prawda czuję się tak, jakbym żył na dworcu kolejowym.

It appears as though she was murdered.

Wygląda na to, że została zamordowana.


It felt as though I was part of a group consciousness.

Nie, raczej jakbym był częścią zbiorowej świadomości.


It will be as though you never existed.

Będzie tak jakbyście wogóle nie istnieli.


You’re looking at me as though I’d said something crazy.

Patrzysz na mnie jakbym powiedział coś szalonego.


Seems as though our deceased friend recently had a successful date.

Wygląda na to, że nasz nieżyjący znajomy miał za sobą bardzo udaną randkę.

He treated me as though I was beneath contempt.

Traktował mnie jakbym była gorsza (poniżej wszelkiej krytyki)

 

They treat me as if I were a stranger!
Traktują mnie, jakbym była im obca! (ale wiadomo, że się znają)
słownik: to treat – traktować, a stranger – obcy

 

He looks as if he haven’t not slept for five days.
Wygląda tak, jakby nie spał od pięciu dni.(ale przecież spał, wiemy to)
słownik: to sleep, slept, slept – spać

 

It looks as if we are lost.
Wygląda na to, że się zgubiliśmy. (i rzeczywiście nie możemy znaleźć drogi powrotnej)
słownik: to be lost/ to get lost – zgubić się; wyrażenie: it looks – wygląda na to,

 

I feel as if I am going to throw up.
Czuję się, jakbym miał zwymiotować. (I prawdopodobnie to się stanie…)
słownik: to feel, felt, felt – czuć, to throw up – wymiotować, rzygać

 

Stop behaving as though everything in the world was/were up to you!
Przestań się zachowywać, jakby wszystko zależało od ciebie!(nie ma człowieka, od którego zależy wszystko)
słownik: to behave – zachowywać się, to be up to sb/sth – zależeć od kogoś/czegoś

 

It sounds as though you admire him.
Wygląda na to, że go podziwiasz.(i tak zapewne jest)
słownik: to sound – brzmieć, it sounds – to wygląda, to brzmi…, to admire – podziwiać

 

He is behaving as if nothing has happened that night.
On się tak zachowuje, jakby tamtej nocy nic nie zaszło (a wiadomo, że zaszło)
słownik: to behave – zachowywać się, to happen – zdarzyć się, wydarzyć, zajść

 

You sound as if you have a runny nose, so stay away from me.
Mówisz (dosł.: brzmisz), jakbyś miał katar, więc trzymaj się ode mnie z daleka.
słownik: to sound – brzmieć, to have a runny nose – mieć katar, to stay away from sth/ sb – trzymać się z daleka od czegoś/kogoś

 

Look! He has turned pale as though he saw a ghost.
Popatrz, zbladł, jakby zobaczył ducha. (ale duchów nie ma, więc nie zobaczył)
słownik: to look – patrzeć, to turn pale – zblednąć, to see, saw, seen – wiedzieć, a ghost – duch

 

He behaves as if he were/was my boss.
On się zachowuje, jakby był moim szefem (ale wiadomo, że nie jest).
słownik: to behave: zachowywać się, a boss – szef

 

It looks as if/ though it is going to rain.

Wygląda na to, że będzie padać

słownik: a rain – deszcz, to rain – padać

 

It looks as if/ though they have just returned from holidays.

Wygląda na to, że właśnie wrócili z wakacji.

gramatyka: have just returned = czas przesent perect

 

He behaves as if/ though he is ill.

Zachowuje się tak, jakby był chory.

 

Mary looks as if/ though she was/ were a model.

Mary wygląda jakby była modelką.

 

They stared at Paul as if/ though he went crazy.

Patrzyli na Johna jakby zwariował.

 

The little girl felt as if she was/ were a princess.

Mała dziewczynka czuła się, jakby była księżniczką.